سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................نکته حسابی از دکتر حسابی


یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت :

شما سه ترم است که مرا از این
درس می اندازید .

 من که نمی خواهم موشک هوا کنم. می خواهم در روستایمان
معلم شوم.

 دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هوا کنی

و فقط بخواهی معلم
شوی قبول،

 ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا،

نخواهد موشک هوا کند
!!!

یادش گرامی و روحش شاد