سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

فرهنگ کاربرد واژگان

A  Pragmatic Dictionary of
English -Farsi
By:Hussein Ali-T.Tehrani
Kourosh Lachini
کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزش عمومی منطقه 14
گروه آموزش زبان انگلیسیWords List
1. about
در گفتار انگلیسی از (  it's  about  ) وقتی استفاده می شود که موضوع جدیدی برای بحث مطرح شود.

 Now, about your exams results, David.
They're not very good ,are they?
It's about my little boy,doctor,he's not very well.


2. above
حرف اضافه  above و over  اغلب مانند یکدیگر بکار می روند.

Let's hang the painting over/above the fireplace.

اگر منظورمان بیان حرکت باشد از  over  استفاده می شود.

The bird flew  over the lake.
The sheep jumped over the wall.


همچنین از  over  وقتی استفاده می شود که منظور ، بیان پوشش باشد.
He pulled the blanket over his head and fell.
They built a roof over the courtyard.


3. absolutely
absolutely اغلب وقتی بكار می رود كه بخواهیم به افعال صفاتی كه خود قوی هستند ،قدرت بیشتری ببخشیم.
I'm very hungry.
I'm absolutely starving.
I quite like jazz.
I absolutely adore pop music.

واژه های absolutely  و altogether تكیه آنها روی هجاء اول است.
اگر بلافاصله پیش از واژه ای قرار بگیرند كه آنها را توصیف می كنند.
I absolutely refuse.
(It's) altogether different.

اما اگر پس از واژه مورد توصیف قرار بگیرد یا به تنهایی بكار روند،تكیه در روی هجاء ما قبل آخر قرار می گیرد.

different altogether

     absolutely!

4. according to
according to  به این منظور بكار می رود تا نشانگر اطلاعاتی باشد كه از شخص و مكان دیگری
بدست ما می رسد و از جانب دانش خود ما نیست.
  
According to these figures,the company is doing well.

این عبارت همچنین به این معنی است كه گوینده موافق امری نیست.
According to George,I owe him f10.
(ولی من این حرف را قبول ندارم)
از according to  همراه واژه های دیگری چون opinion یا view  استفاده نمی شود.
According to the management . . .
In the management's opinion / view . . .

5. ache
ache در عبارت ثابت و ویژه ای بكار می رود.
 aches and pains
اسامی كه از ache تشكیل می شوند در انگلیسی بریتانیایی به عنوان اسمهای غیر قابل شمارش بكار میروند
البته اگر به معنای شرایط یا حالت باشند.
Chocolate gives me toothache.
She suffers from back-ache.
وقتی كه در معنای "درد"باشد،یا قابل شمارش یا غیر قابل شمارش است.
She often gets stomachaches / stomachache .
ولی headache همیشه اسمی قابل شمارش است.
a nasty headache
در انگلیسی امریكایی برخی از واژگان كه به پسوند ache- ختم می شوند
به عنوان اسم قابل شمارش در نظر گرفته می شوند.

a toothache

a stomachache

6. across
حروف اضافه across و over هر دو نشانگر حركت از سویی به سوی دیگر است.
She drove across / over the bridge.
اگر منظور عبور از چیزی بلند باشد از over استفاده می شود.
She climbed over the fence.
اگر منظور عبور از سطحی مسطح باشد كاربرد across بهتر است.
He walked across the stage and bowed to the audience.

7. action and act (مقایسه )
action به عنوان اسم قابل شمارش مفرد تقریبا همان معنی act را دارد.

a kind act / action
در بعضی عبارتهای معین فقط act بكار می رود و نه action.

an act of cruelty /mercy / kindness caught in the act of stealing.

8. actually
actually و actual در انگلیسی به معنای "در حال حاضر" نیست.

- Have you ever met Simon?
- Actually I met him two years ago.
-Is the company doing well?
-Yes,It's currently doing very well.(It's doing very well at present.)
در گفتگوهای روزمره actually برای تلطیف گوینده است.

بویژه اگر شخص در حال تصحیح گفته شخصی،مخالفت با وی شكایت است.


- Happy Birthday,Tom.
-Well,actually my birthday was yesterday.
ولی actually را می توان با اثر متضاد در حالت كنایی بكار برد.

I didn't ask your opinion,actually.

9. addressing People
مورد خطاب قرار دادن مردم
برای خطاب قرار دادن مردم در موقعیت های مختلف به زبان انگلیسی
 توجه شما را به موارد زیر جلب میكنیم.

1. صحبت با غریبه ها
در زبان انگلیسی هرگاه بخواهیم با غریبه ها سخن بگوئیم معمولا از هیچ صورت خطابی استفاده نمی شود.
معمولا برای جلب توجه افراد نا آشنا از عبارت Excuse me استفاده می شود.مانند:

Excuse me! can you tell me how to get to Oxford Street?
در انگلیسی امریكائی (غیر رسمی) معمولا می گویند.
Say!Is it far to the Subway from here?
در انگلیسی بریتانیایی واژه های Sir و Madam برای بسیاری از موقعیت ها بسیار رسمی هستند و در بیشتر موارد
برای مشتریان فروشگاه ها و رستوران ها و غیره بكار می روند.
Would you like your coffee now,Madam/Sir?

Shall I wrap it for you,Madam/Sir?
در انگلیسی امریكایی Sir و Ma'am آنچنان رسمی نیستند و معمولا در گفتگو با غریبه ها مخصوصا افراد مسن كه
اسم آن ها را نمی دانیم بكار می رود.
Pleased to meet you,Ma'am.

Excuse me,Sir.Could you tell me the way to the nearest subway?

اسامی مشاغل
:
می توان از واژه های doctor و nurse به عنوان صورتهای خطاب استفاده کرد.
Can I have a word with you,doctor?
Nurse,Could I have a glass of water?
اسامی برخی دیگر از مشاغل مانند Porter و Waiter  هم بعضی اوقات به عنوان صورتهای خطاب
 مورد استفاده قرار می گیرند، اگر چه به نظر بعضی این کاربرد مودبانه نیست .ذکر این نکته ضروری است که اسامی بیشتر مشاغل را نمی توان به عنوان صورت خطاب مورد استفاده
 قرار داد .مخصوصا کلمه teacher که چنین کاربردی ندارد.
صورتهای خطاب ویژه:
برای نشان دادن حالت احترام به مردم از صورتهای خطاب ویژه ای استفاده می شود.
مخصوصا اگر در مقام بالاتری نسبت به ما قرار داشته باشند.این صورتهای خطاب در موقعیت های رسمی بکار می روند.
برای آغاز سخنرانی رسمی
Ladies and gentleman
برای خطاب سفیر
Your Excellency
برای خطاب شاهزاده
Your Highness
برای خطاب رییس جمهور
Mr/Madam President
برای خطاب نخست وزیر
Prime Minister
در گفتگو با افرادی که می شناسید:
برای گفتگو با افرادی كه می شناسید می توانید از نام آنها برای خطاب كردن آنها استفاده كنید.
اگر ذوست هستید از نام آنها استفاده كنید و اگر رابطه شما رسمی است،
از نام خانوادگی آنها مثل Mr/Mrs Smith استفاده كنید .
Mary, Could you help me with this box?
What's your opinion, Eric?
Dr Davis, could you tell us what the committee have decided?
Sign here please,Ms Barton.
توجه داشته باشید كه Ms ، Miss ، Mrs و Mr معمولا به تنهایی بكار نمی روند
بلكه قبل از نام خانوادگی افراد قرار می گیرند. مانند :
Ms Green و  Mrs Brown

در گفتگو با افراد خانواده یا دوستان:
برای گفتگو با خانواده یا دوستان از صورتهای خطاب گوناگونی می توان استفاده كرد.
بعضی از واژگان خانوادگی را فرزندان بكار می برند.
در انگلیسی بریتانیایی :
dad  یا daddy
Mummy
در انگلیسی امریكایی : mom/Mum بكار می رود.
كلمات  father  و  mother معمولا در گفتگوی رسمی بكار می رود.
بعضی اوقات  aunt (در انگلیسی رسمی) ، auntie (در انگلیسی غیر رسمی) و uncle به تنهایی به عنوان
صورتهای خطاب بكار می روند ولی اغلب اسم هم به این كلمات اضافه می شود.
auntie May
uncle Tom
از بسیاری از واژه ها برای بیان دوستی و علاقه میتوان استفاده كرد. مانند:((ادامه دارد))