سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

1. Oxford  Dictionaries Online           ( انگلیسی  -  انگلیسی  )


2. Oxford & Longman Dictionaries( فارسی - انگلیسی);( انگلیسی - فارسی );( با تلفظ )


3. amdz                             ( فارسی  -  انگلیسی  ) ; ( انگلیسی  -  فارسی )


4. Dik                                ( فارسی  -  انگلیسی  ) ; ( انگلیسی  -  فارسی )


5. Pars                              ( انگلیسی  -   فارسی )


6. Babylon                        ( چند زبانه )


7. Abadis                          ( چند زبانه )


8. FarsiDic                        ( فارسی  -  انگلیسی  ) ; ( انگلیسی  -  فارسی )


9. Farsi Look up              ( فارسی- فارسی );( انگلیسی- فارسی );( فارسی- انگلیسی)


10. A free online Talking Dictionary of English Pronunciation ( تلفظ آنلاین )


11. The sounds of English and the International Phonetic Alphabet

الفبای صوت شناسی (فونتیک)همراه با تلفظ


12. Aryanpour                   ( چند زبانه آریانپور)


13.  Webster Dictionary with PRONUNCIATION and Sound! ( انگلیسی - انگلیسی )

14.Merriam-webster ( انگلیسی - انگلیسی )

15. Cambridge Dictionaries Online ( انگلیسی - انگلیسی ) ( بسیارعالی )

16. Dictionary online ( انگلیسی - انگلیسی )

17. The free dictionary by Farlekx ( انگلیسی - انگلیسی )( با تلفظ )

18. Longman Dictionary of contemporary English

19. Oxford Advance Learner's Dictionary

20. Lingvo Soft online Dictionaries

21. Wordsmyth

22. RhymeZone rhyming dictionary

23. One Look Dictionary Search

24. Britannica

25. The visual Dictionary

26. Pars translator ( مترجم متن های شما  )

27.  Baranak (مترجم متن و لغات به زبانهای مختلف )

28. Forvo(تلفظ صحیح با صدای شخص و قابلیت دانلود )

29. your dictionary( انگلیسی به انگلیسی)

30. Google translator (ترجمه و تلفظ جملات شما، بسیار خوب)