سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

لیست برترین های ترم اول

 نام و نام خانوادگی
پایه اول و كلاس ...
 معدل رتبه
 محمد احیایی
 اول 1
 20 اول
 مهدی اسماعیلی
 اول 1
 19/97 دوم
 سید عباسعلی فاطمی
 اول 1
 19/88 سوم
 مهدی ولی زاده
 اول 2
 19/94 اول
 محمد علی درزی
 اول 2
 19/85 دوم
 مهدی تجار
 اول 2
 19/82 سوم
 سینا شهابی
 اول 2
 19/82 سوم
 محمد رضا نوروزی فرد
 اول 2
 19/82 سوم
 محمد امین ترك زبان
 اول 2
 19/82 سوم
 سینا كریمی
 اول 3
 20 اول
 امیر حسین قاسمی سپرو
 اول 3
 19/85 دوم
 ابوالفضل دهقانی
 اول 3
 19/76 سوم
 نام و نام خانوادگی پایه دوم و كلاس ...
 معدل  رتبه
 پویا رجبی
 دوم 1
 19/97 اول
 حمید گلشنی
 دوم 1
 19/88 دوم
 محمد رسول آقابابایی
 دوم 1
 19/85 سوم
 مهدی لبافی
 دوم 2
 19/97 اول
 علیرضا حیدری
 دوم 2
 19/91 دوم
 پارسا هژیرتالی
 دوم 2
 19/79 سوم
 علی شاه دوست
 دوم 3
 20 اول
 سید محمد مهدی صفوی مهر
 دوم 3
 20 اول
 پویان سلیمانی
 دوم 3
 19/97 دوم
 فرزاد اسحق بیك فرد
 دوم 3
 19/97 دوم
 آرمان كلانی
 دوم 3
 19/97 دوم
 شایان حكیمی پور
 دوم 3
 19/97 دوم
 علیرضا یافتیان
 دوم 3
 19/94 سوم
  نام و نام خانوادگی پایه سوم و كلاس ...  معدل  رتبه
 جعفر پهلوانی
 سوم 1
 20 اول
 علی شكری
 سوم 1
 20 اول
 محمد صدیق جهانی فر
 سوم 1
 20 اول
 امیر حسین گودرزی
 سوم 1
 20 اول
 علی مسیحی بیدگلی
 سوم 1
 20 اول
 عرفان گفتار نیكو
 سوم 1
 19/89 دوم
 امیر محمد گودرزی
 سوم 1
 19/86 سوم
 امیر ابوفاضلی
 سوم 2
 20 اول
 وحید زارع
 سوم 2
 20 اول
 علیرضا بازویی
 سوم 2
 20 اول
 مجتبی دهقان
 سوم 2
 19/94 دوم
 كامیاب اكبری
 سوم 2
 19/81 سوم

به امید موفقیت همیشگی شما