سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................


با سلام خدمت دانش آموزان گل.
این مطالب را از جایی شروع میكنیم كه شما عزیزان باید حروف را خوب بشناسیدوهمان طور كه در كلاس تمرین كرده اید از نظر اصول نگارش و نحوه خواندن مشكل نداشته باشید.
خوب ، اگر تا اینجا همه چیز مرتب است ، حالا باید كلمات را با نام و هجی(Spell)
همانند تمرین در كلاس، خوب یاد بگیرید.پس این كلمات را با هجی و مثال، خوب تمرین كنید.
كلمات درس اول تا پنجم
 كیف(آن كیف است.)
It's a bag.
 It is a bag.
bag
 توپ(آن توپ است.)
It's a ball.
 It is a ball.
ball
 زنگ(آن زنگ است.)
It's a bell.
 It is a bell.
 bell
 كتاب(آن كتاب است.)
It's a book. It is a book.
book
 جعبه(آن جعبه است.)
It's a box.
 It is a box.
 box
 اتوبوس(آن اتوبوس است.)
It's a bus. It is a bus.
 bus
 ماشین(آن ماشین است.)
It's a car. It is a car.
 car
 گربه(آن گربه است.)
It's a cat. It is a cat.
 cat
 میز(آن میز است.)
It's a desk. It is a desk. desk
 سگ(آن سگ است.)
It's a dog. It is a dog. dog
 در(آن در است.)
It's a door. It is a door. door
 پنكه(آن پنكه است.)
It's a fan. It is a fan. fan
 ماهی(آن ماهی است.)
It's a fish. It is a fish. fish
 دست(آن دست است.)
It's a hand. It is a hand. hand
 كلاه(آن كلاه است.)
It's a hat. It is a hat. hat
 مرغ(آن مرغ است.)
It's a hen. It is a hen. hen
 نقشه(آن نقشه است.)
It's a map.
 It is a map. map
 خودكار(آن خودكار است.)
It's a pen. It is a pen. pen
 مداد(آن مداد است.)
It's a pencil.
 It is a pencil. pencil
  رادیو(آن رادیو است.)It's a radio. It is a radio. radio
 سبد(آن سبد است.)
It's a basket. It is a basket. basket
صندلی(آن صندلی است.)It's a chair. It is a chair. chair
فنجان(آن فنجان است.)
It's a cup. It is a cup. cup
 خط كش(آن خط كش است.)
It's a ruler. It is a ruler. ruler
 پنجره(آن پنجره است.)
It's a window. It is a window. window
 دانش آموز(او دانش آموز ا ست.)
He's a student.
 He is a student.
student
 معلم(او معلم است.)
He's a teacher. He is a teacher.
 teacher
 یك(آن درس یك است.)
 It's lesson one.
 It is lesson one.
one
 دو(آن درس دو است.)
 It's lesson two. It is lesson two.
 two
 سه(آن درس سه است.)
 It's lesson three. It is lesson three.
 three
 چهار(آن درس چهار است.)
 It's lesson four. It is lesson four.
 four
 پنج(آن درس پنچ است.)
 It's lesson five. It is lesson five.
 five