سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................
وضعیت دانش آموزان هشتم

   کلاس 7/3
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
نمره
ترم اول
 1
2
3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 محمد رضا استیری

2
محمد مهدی امیری
 3
علی بخشی نژاد

4
پوریا پازوکی


 

5
سید صادق مرتاض طهرانی

6
حسین جعفری

7
عرفان حاجی لو


 

2
8
امیر مهدی حنیفه


 

2
9
محمد امین حیدری

10
علی خوش ضمیر

11
امیر حسین دوپژکین

12
سید عرفان رضوی نژاد


 

13
احمد روشنی

14
محمد رضا ساور سفلی

15
سعید سعدالله پور

16
مرتضی سیفی

17
محمد شمس آبادی

18
عرفان صیرفی شایسته
1
19
محمد رضا طاهریان

20
محمد حسن عسگری
1
21
امیر حسین قاسمی

22
محمد علی کروندی
1
23
سید سجود محمد نژاد

24
محمد پارسا محمدی

25
ابوالفضل مسلمی1
27
سید رضا میر نداف
1
28
مرتضی نامنی
1
29


30


31 

32
 
 


 


  
33


  


   
34