سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز دوشنبه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
ستایش مخصوص خدایی است كه هنگام خلقت آسمانها و زمین هیچكس را به حضور نخواست(و از مشورت بی نیاز بود) ، و هنگام آفریدن جنبندگان عالم معین و یاری نگرفت ، در الهیّت بی شریك و انباز ، و در عین یكتایی (برای آفرینش عالم) از معاون بی نیاز بود ، زبانها از حق وصفش عاجز ، و عقل ها از كُنه معرفتش مدهوش ، گردنكشان در مقام هیبتش خوار و متواضع ، و بزرگان از هراس قهرش پست و حقیر ، هر بزرگی در مقابل عظمتش رام و ذلیل است ، پس ستایش ابَدی جامع و كامل ، و پی در پی مخصوص توست ، و درود ابدی و تحیّت دائمی تو بر رسول تو باد ، بار خدایا! تو اول این روز را خیر و صلاح ، و وسطش را فیروزی ، و آخرش را كامروایی بخش ، و پناه می برم به تو از آن روزی كه اول آن فزع و ترس ، و وسطش جزع و فریاد ، و آخرش درد و رنج است ، خدایا! از تو آمرزش می طلبم در هر نذری كه كردم ، و هر وعده ای كه نمودم ، و هر عهدی كه بستم ، سپس به آنها وفادار نبودم ، و باز از تو در خواست می كنم در ظلمی كه به بندگان تو كردم ، و حقی كه بر من دارند كه به لطف و كرمت ادا فرمایی ، پس هر كس از بندگان تو یا كنیزكان تو كه مظلمه ای از او بر من است كه ستمی بر او كرده ام ، چه به شخص او و چه به آبروی او ، یا در مال و اهل و عیال او و فرزندان او ، یا غیبتی از او كرده ام ، یا بر او بار گرانی نهاده ام بسبب حبّ نفس یا هوای ریاست ، یا به كبر و حسد ، یا ریا و عصبیّت ، به هر كس ستم كرده ام از غایب و حاضر ، و زنده و مرده ، كه دستم از ادای حقّ او كوتاه ، و مجالم از پرداختنش تنگ است ، و نتوانم از اوحلالیّت بخواهم ، پس از تو ای كسی كه مالك حوایج خلقی ، و به محض خواست تو و در آن اراده ی تو همه حاجت ها مستجاب است ، از تو می طلبم كه بر محمّد و آل محمّد درود فرستی ، و آن بنده را كه بر او ستمی كرده ام هر گونه خواهی از من راضی گردانی ، و مرا از جانب خود رحمتی بی حد عطا كنی ، كه آمرزش تو را نقصان ، و بخشش تو را زیان نرساند ، ای مهربانترین مهربانان عالم ، خدایا! به من در این روز دوشنبه دو نعمت از جانب خود عطا فرما ، كه آن دو یكی سعادت در اول روز به طاعت توست ، و دوّم نعمت در اخر روز به آمرزش تو ، ای كسی كه خدایی بس تو را است ، و گناهان را جز تو كسی نتواند بخشید.