سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز سه شنبه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
حمد و ستایش مخصوص خدا ، و لایق او و حق اوست چنان ستایشی كه سزاوار اوست حمدی بسیار (بیرون از شمار) ، و پناه می برم به خدا از شرّ نفس خود ، زیرا نفس امّاره انسان را به كارهای زشت وا می دارد جز آنكه خدا به لطف خاصّ خود آدمی را نگهدارد ، و پناه می برم به خدا از شرّ شیطان كه پیوسته گناهی برسر گناه من می افزاید ، و به او پناه می برم از جور و ظلم هر ستمكار فاجر ، و سلطان ظالم ، و دشمن قوی و قاهر ، بار خدا یا ! مرا از سپاه خود قرار ده كه سپاه تو منحصراً همیشه فاتح و غالبند ، و مرا از حزب خود مقرّر فرما كه حزب تو منحصراً پیوسته فیروزند ، و مرا از دوستان خود قرار ده كه البته دوستان تو (در دو عالم)هیچ ترس و غم و اندوهی در دل ندارند ، خدایا! دین مرا اصلاح فرما ، كه این مایه ی حفظ همه شئون من است ، و عالم آخرتم را اصلاح فرما ، كه آنجا منزل ابدی من است ، و جایگاه فرار من از آزار مردم پست دنیاست ، و عمر و حیاتم را مایه ی زیادتی هر كار خیر قرار ده ، و مرگم را موجب راحتی از هرگونه شرّ گردان ، خدایا! درود فرست بر محمّد ختم پیامبرانت ، و بر تمام عدّه ی رسولانت ، و بر آل او كه پاك و پاكیزگی عالمند ، و بر اصحاب برگزیده ی او كه از نیكان جهانند ، و مرا در این روز سه شنبه سه چیز عطا فرما ، نخست آنكه هر چه گناه كرده ام همه را ببخش ، دوّم هر غمی در دل دارم همه را زایل گردان ، سوّم هر دشمنی دارم تو دفع آن دشمن كن ، به حقّ نام خدا كه بهترین نام هاست ، من بنام خدا كه آفریننده ی زمین و آسمان است ، از خود دفع همه گونه شرّ و ناگواری ها می كنم كه اول انها غضب خداست ، و هم به نام او محبوبیت می طلبم كه اوّل آنها رضای خداست ، پس ختم كار مرا نزد خود مغفرت و آمرزش قرار ده ، ای خدای صاحب كَرَم و احسان.