سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز چهارشنبه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
ستایش مخصوص خداست كه شب را لباس و پوشش خلق قرار داد ، و خواب را قوّت و آسایش مردم ، و روز را برای جنبش و كار ، ای خدا تو سزاوار حمدی كه مرا از خوابگاهم برانگیختی ، و اگر می خواستی خواب مرا ابدی قرار می دادی ، آن حمدی كه دائم و پیوسته بی حدّ و ابدی است ، و خلایق شمار آن نتوانند (و ندانند) ، ای خدا ستایش تو را سزد كه عالم را خلق كردی و نیكو آراستی ، و هر چیزی را حدّی مقدّر كردی و سرنوشتی مقرّر فرمودی ، تو میراندی و زنده كردی ، بیمار كردی و شفا بخشیدی ، سلامتی دادی و مبتلا ساختی ، تو بر كل عالم حاكمی ، و بر تمام ملك وجود متصرّف و محیطی ، ای خدا تو را به دعا می خوانم مانند كسی كه وسیله او ضعیف شده ، و كارش به بیچارگی كشیده ، و اجلش نزدیك گردیده ، و آرزویش در دنیا تدریجاً اندك شده ، و حاجتمندی اش به رحمت و كَرَم تو بسیار شدت یافته ، و به سبب تقصیر در طاعت اندوه و حسرتش عظیم ، و لغزش و خطایش بسیار است ، و با توبه ی خالص به ذات بزرگوار تو روی آورده است ، پس درود فرست بر محمد خاتم رسولانت ، و بر اهل بیت او كه پاكان و پاكیزگان عالمند ، و شفاعت محمد كه درود خدا بر او و آلش باد را روزی من گردان ، و مرا از صحبت او محروم نگردان ، كه مهربان ترین مهربانان عالم تویی ، بار خدایا! در این روز چهارشنبه بر من چهار چیز مقدّر فرما ، مرا در طاعت خود نیرومند كن ، و در عبادتت با نشاط گردان ، و در هوایت راغب و مشتاق ساز ، و از آنچه موجب عذاب دردناك توست دور و بی رغبت فرما ، كه تو را هر چه خواهی لطف و رحمت بی منتها است .