سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................
وضعیت دانش آموزان هشتم

   کلاس 8/3
همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
نمره
شما
 1
2
3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 محمد احیایی
202
هانی اسفندیاری 
 203
علی رمضانعلی20
4
ابوالفضل بیات
20
 

5
آرمین حسینی20
6
امیررضا حیدرزاده207
سروش خلیلی20
 


8
 ایمان خوب بخت
20

 


9
 علیرضا خومرتضایی
 20
10
 امیر رضا داوودی
20
11
 محمد درفشی
2012
 امیرحسین رحیمی
20
 

13
 سروش رشدی
2014
 حسین سلامی
2015
 توحید سلگی
2016
 محمدامین شهبازی
2017
 مصطفی عطایی
2018
 احسان غفرانی
2019
 عباسعلی فاطمی
2020
 پارسا فروغی
2021
 امیرحسین قدکچی
2022
 سهیل قلی زاده
2023
 محمد کاظم زاده
2024
 مهدی ملانوروزی
2025
 علی ناصراسلامی
2026
 علی نصیرزاده2027
 رضا نقی زاده
2028
 مهدی وارسته
2029
 مهدی ولی زاده
2030
 محمد صالح هاشمی
2031
 محمد حسین یکرنگی
20
 

32
 
 


 


  
33


  


   
34