سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................




وضعیت دانش آموزان هشتم

   کلاس 8/1
همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
نمره
شما
 1
2
3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 محمد احیایی
20







2
هانی اسفندیاری 
 20







3
علی رمضانعلی20








4
ابوالفضل بیات
20




 

5
آرمین حسینی20








6
امیررضا حیدرزاده20







7
سروش خلیلی20




 


8
 ایمان خوب بخت
20





 


9
 علیرضا خومرتضایی
 20








10
 امیر رضا داوودی
20








11
 محمد درفشی
20







12
 امیرحسین رحیمی
20




 

13
 سروش رشدی
20







14
 حسین سلامی
20







15
 توحید سلگی
20







16
 محمدامین شهبازی
20







17
 مصطفی عطایی
20







18
 احسان غفرانی
20







19
 عباسعلی فاطمی
20







20
 پارسا فروغی
20







21
 امیرحسین قدکچی
20







22
 سهیل قلی زاده
20







23
 محمد کاظم زاده
20







24
 مهدی ملانوروزی
20







25
 علی ناصراسلامی
20







26
 علی نصیرزاده20







27
 رضا نقی زاده
20







28
 مهدی وارسته
20







29
 مهدی ولی زاده
20







30
 محمد صالح هاشمی
20







31
 محمد حسین یکرنگی
20




 

32
 
 


 


  
33


  


   
34