آموزش زبان انگلیسی : راهنمایی ، دبیرستان و ... tag:http://tahvildari.ir 2020-11-22T14:11:59+01:00 mihanblog.com آموزش آنلاین خط تحریری به شكل متحرك 2013-10-11T15:10:26+01:00 2013-10-11T15:10:26+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/168 Farhad Tahvildari آموزش خط تحریری به شکل متحرک (برای مشاهده نحوه نگارش روی حروف كلیك كنید.) Cursive: Lowercase - Alphabet Animation To see the animation, move your mouse over a letter.  

آموزش خط تحریری به شکل متحرک (برای مشاهده نحوه نگارش روی حروف كلیك كنید.)


Cursive: Lowercase - Alphabet Animation

To see the animation, move your mouse over a letter.


 

 

 
 
 
 
 
   


Cursive: Uppercase - Alphabet Animation

To see the animation, move your mouse over a letter.


 

 

 
 
 
 
 

]]>
لیست كلاس 7/3 2013-10-11T15:03:11+01:00 2013-10-11T15:03:11+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/175 Farhad Tahvildari وضعیت دانش آموزان هشتم    کلاس 7/3نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد. ردیف نام و نام خانوادگینمره ترم اول 123 4 5 6تعداد  تذكرضعف درسیتعداد تذكرانضباطی1  محمد رضا استیری2 محمد مهدی امیری 3 علی بخشی نژاد4 پوریا پازوکی 5 سوضعیت دانش آموزان هشتم

   کلاس 7/3
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
نمره
ترم اول
 1
2
3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 محمد رضا استیری

2
محمد مهدی امیری
 3
علی بخشی نژاد

4
پوریا پازوکی


 

5
سید صادق مرتاض طهرانی

6
حسین جعفری

7
عرفان حاجی لو


 

2
8
امیر مهدی حنیفه


 

2
9
محمد امین حیدری

10
علی خوش ضمیر

11
امیر حسین دوپژکین

12
سید عرفان رضوی نژاد


 

13
احمد روشنی

14
محمد رضا ساور سفلی

15
سعید سعدالله پور

16
مرتضی سیفی

17
محمد شمس آبادی

18
عرفان صیرفی شایسته
1
19
محمد رضا طاهریان

20
محمد حسن عسگری
1
21
امیر حسین قاسمی

22
محمد علی کروندی
1
23
سید سجود محمد نژاد

24
محمد پارسا محمدی

25
ابوالفضل مسلمی1
27
سید رضا میر نداف
1
28
مرتضی نامنی
1
29


30


31 

32
 
 


 


  
33


  


   
34
          

]]>
لیست كلاس 7/2 2013-10-11T14:55:14+01:00 2013-10-11T14:55:14+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/174 Farhad Tahvildari وضعیت دانش آموزان هشتم    کلاس 7/2همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد. ردیف نام و نام خانوادگینمره شما 123 4 5 6تعداد  تذكرضعف درسیتعداد تذكرانضباطی1  محمد احیایی202 هانی اوضعیت دانش آموزان هشتم

   کلاس 7/2
همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
نمره
شما
 1
2
3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 محمد احیایی
202
هانی اسفندیاری 
 203
علی رمضانعلی20
4
ابوالفضل بیات
20
 

5
آرمین حسینی20
6
امیررضا حیدرزاده207
سروش خلیلی20
 


8
 ایمان خوب بخت
20

 


9
 علیرضا خومرتضایی
 20
10
 امیر رضا داوودی
20
11
 محمد درفشی
2012
 امیرحسین رحیمی
20
 

13
 سروش رشدی
2014
 حسین سلامی
2015
 توحید سلگی
2016
 محمدامین شهبازی
2017
 مصطفی عطایی
2018
 احسان غفرانی
2019
 عباسعلی فاطمی
2020
 پارسا فروغی
2021
 امیرحسین قدکچی
2022
 سهیل قلی زاده
2023
 محمد کاظم زاده
2024
 مهدی ملانوروزی
2025
 علی ناصراسلامی
2026
 علی نصیرزاده2027
 رضا نقی زاده
2028
 مهدی وارسته
2029
 مهدی ولی زاده
2030
 محمد صالح هاشمی
2031
 محمد حسین یکرنگی
20
 

32
 
 


 


  
33


  


   
34
          

]]>
لیست كلاس 7/1 2013-10-11T14:53:42+01:00 2013-10-11T14:53:42+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/173 Farhad Tahvildari وضعیت دانش آموزان هفتم    کلاس 7/1همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد. ردیف نام و نام خانوادگیمعدل کلاسیمستمر نمره پایانی23 4 5 6تعداد  تذكرضعف درسیتعداد تذكرانضباطی1  علوضعیت دانش آموزان هفتم

   کلاس 7/1
همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
معدل کلاسی
مستمر
 نمره پایانی
2

3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 علیرضا احمدی آذر

2
محمد امین  باقری نیا
 

1
1
3
محمد حسین بایگی

4
ابوالفضل پیری


 2
1
5
محمد امین چاوشی

6
محمد پارسا چوپانی

7
محمد حسین حسین پور


 


8
مهدی  خادم صداقت


 


9
معین دینی

10
آرمان رجبی
1
11
سینا روحی نژاد1
1
12
احسان  ریواز


 
1
13
علی اکبر زارعی1

14
یاسین  سعیدی پور

15
ابوالفضل  شهبازی1
1
16
مهدی  صدیقی1
2
17
محمد سجاد طالعی
1
18
عرشیا عباسی

19
میر علی عباسیان

20
امیر حسین عظیمی2

21
احسان علینقیان1

22
امیر رضا قدمی1

23
محمد کردی

24
محمد مهدی کروبی1

25
امیر حسین کمند لو3

26
محمد مهدی گودرزی3
27
محمد رضا محمدی2

28
امیر طاها مردانشاه

29
محمد حسین موسوی جلال

30
متین موسی زاده1

31
محمد حسین مومنی


 1

32
 محمد مهدی میرزایی 


1
 
33
آرتین نصری

  


   
34
 محمود یوسفی

        

]]>
آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 2013-10-10T13:13:44+01:00 2013-10-10T13:13:44+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/181 Farhad Tahvildari 1. صفحه اول2. صفحه دوم3. صفحه سوم4. صفحه چهارم 1. صفحه اول

2. صفحه دوم

3. صفحه سوم

4. صفحه چهارم
]]>
آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 1 2013-10-10T13:12:36+01:00 2013-10-10T13:12:36+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/178 Farhad Tahvildari


]]>
آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 2 2013-10-10T13:12:17+01:00 2013-10-10T13:12:17+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/180 Farhad Tahvildari

]]>
آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 3 2013-10-10T13:12:01+01:00 2013-10-10T13:12:01+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/182 Farhad Tahvildari

]]>
آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 4 2013-10-10T13:12:00+01:00 2013-10-10T13:12:00+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/183 Farhad Tahvildari
]]>
بیایید كم كم دایره لغات خود را افزایش دهیم. 2012-12-30T11:32:46+01:00 2012-12-30T11:32:46+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/169 Farhad Tahvildari abandon = leave /əˈbændən/


abandon = leave/əˈbændən/

1

Example(s):

We had to abandon the car and walk the rest of the way.


How could she abandon her own child?


ترک کردن
رها کردن
کنار گذاشتن

معنی کلمه

keen = eager/kin/

2

Example(s):

He told me that he was keen to help.


a keen understanding of commerce


مشتاق
باهوش
شدید
برنده

معنی کلمه

jealous/ˈdʒɛləs/

3

Example(s):

You are just jealous of her.


She gets jealous if I even look at another woman.


حسود
غیرتی

معنی کلمه

tact/tækt/

4

Example(s):

By the use of tact,Janet was able to calm her jealous husband.


Your friends will admire you if you use tact and thoughtfulness.


ظرافت)در رفتار)
تدبیر

معنی کلمه

]]>
چكار كنیم كه خوب زبان یاد بگیریم. 2012-12-29T13:46:16+01:00 2012-12-29T13:46:16+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/167 Farhad Tahvildari ((نسخه یادگیری زبان))هدف خود را مشخص كنید چرا می‌خواهید زبان بیاموزید؟ چه چیزی می‌خواهید یاد بگیرید؟ مكالمه‌های روزمرّه؟ تست‌های كنكور؟ كلمه‌ها و اصطلاحاتی كه در كامپیوترو اینترنت به كار می‌رود؟ فهمیدن اخبار و فیلم‌ها؟ خواندن متن‌های درك‌مطلب؟ در چه سطحی می‌خواهید یاد بگیرید؟ پایه، متوسط، پیشرفته، تافل و...؟ از پایه شروع كنید؛ دكتر گفت: اگر زبان انگلیسی‌تان خیلی ضعیف است، از كتابهای پایه و ساده شروع كنید. خجالت نكشید كه از سطح بسیار پایین شروع می‌كنید. مهم این است كه درست و اصولی ش ((نسخه یادگیری زبان))
هدف خود را مشخص كنید
چرا می‌خواهید زبان بیاموزید؟ چه چیزی می‌خواهید یاد بگیرید؟ مكالمه‌های روزمرّه؟ تست‌های كنكور؟ كلمه‌ها و اصطلاحاتی كه در كامپیوترو اینترنت به كار می‌رود؟ فهمیدن اخبار و فیلم‌ها؟ خواندن متن‌های درك‌مطلب؟ در چه سطحی می‌خواهید یاد بگیرید؟ پایه، متوسط، پیشرفته، تافل و...؟

از پایه شروع كنید؛
دكتر گفت: اگر زبان انگلیسی‌تان خیلی ضعیف است، از كتابهای پایه و ساده شروع كنید. خجالت نكشید كه از سطح بسیار پایین شروع می‌كنید. مهم این است كه درست و اصولی شروع كنید ولی تا سطوح بالا و عالی ادامه دهید.

همراه پیدا كنید؛
وی افزود: انتخاب یك دوستِ علاقه‌مند به زبان انگلیسی، یادگیری را برای شما آسان‌تر و جالب‌تر می‌كند و می‌توانید آموخته‌های خود را با یكدیگر در میان بگذارید و با هم تبادل‌نظر كنید.

از این شاخه به آن شاخه نپرید؛
ایشان فرمودند: كتابها، مطالب، نوارها و سی‌دی‌های مورد علاقه خود را به دقت انتخاب كنید. هرچه بیشتر به موضوعاتی كه مطالعه می‌كنید علاقه‌مند باشید، یادگیری برایتان جذاب‌تر می‌شود. سعی كنید كتاب‌ها و متن‌هایی كه برای مطالعه انتخاب می‌كنید ارتباط زیادی با انگلیسی واقعی (real English) داشته باشد. دائماً كتاب‌ها و كلاس‌های خود را عوض نكنید.

انگلیسی را از طریق گوش بیاموزید؛
اولین مرحله یادگیری زبان گوش‌دادن (Listening) است. تا می‌توانید به نوارها و سی‌دی‌های صوتی و تصویری گوش كنید. گوش دادن به رادیو، تلویزیون و نیز تماشای فیلم و كارتون‌های انگلیسی بسیار مهم است.

هرگز یادگیری انگلیسی را با كتاب‌هایی كه بدون نوار كاست و یا سی‌دی است شروع نكنید. اینگونه كتاب‌ها ارزش یادگیری ندارند. زبان انگلیسی دارای لهجه‌های گوناگون است كه فقط از طریق گوش‌دادن زیاد پی به آنها خواهید برد.

حفظ كردن واژگان را متوقف كنید؛
وی تصریح کرد: خواندن و حفظ كردن واژگان و كلمه‌های یك زبان به تنهایی ارزش ندارد. واژگان زمانی ارزش و معنی پیدا می‌كنند كه در قالب عبارت و جمله باشند. همیشه سعی كنید یك كلمه و اصطلاح جدید را در قالب عبارت و یا جمله‌ای آسان یاد بگیرید.

پرسیدن عیب نیست؛
ایشان فرمودند: هرجا به مطلبی برخورد كردید كه آن را نمی‌دانید از معلم خود یا دیگران بپرسید. نگذارید سؤالات بی‌جواب شما روز به روز بیشتر و بیشتر شوند و به انبوهی از مجهولات تبدیل شوند. همیشه گفته‌اند سؤال كردن عیب نیست، ندانستن عیب است.

یادداشت‌برداری كنید؛
از سخنان مهم و نیز نوشته‌های تخته كلاس و یا متون درسی‌تان یادداشت‌برداری كنید. یادداشت‌های منظم و مرتب شده برای مرورهای بعدی به كارتان می‌آید.

هر روز یاد بگیرید؛
دكتر افزود: حتماً شنیده‌اید كه می‌گویند انگلیسی فرّار است. یعنی از مغز فرار می‌كند. این به آن دلیل است كه ما از انگلیسی فرار می‌كنیم. اگر یادگیری و مطالعه برای ما یك عادت شود از آن لذت می‌بریم. مطالعه‌ روزانه حدود ۱۵ الی ۲۰ دقیقه به مراتب بهتر از هفته‌ای یك روز و آن هم ۲ تا ۳ ساعت است. از یادگیری به صورت منظم و پیوسته ماندگار‌تر است.

دهانتان را باز كنید؛
وی ادامه داد: به خود جرأت صحبت كردن بدهید. با دیگران ارتباط برقرار كنید. هر آنچه را یاد می‌گیرید، صحبت كنید. از اشتباه كردن نترسید. خود انگلیسی زبانها نیز اشتباه می‌كنند.

از اینترنت استفاده كنید؛
ایشان فرمودند: بعضی از شبكه‌ها و پایگاههای اینترنتی حاوی مطالب سودمندی برای زبان‌آموزان هستند.
از گوش موبایلتان هم استفاده های بیشماری می توانید داشته باشید.
صبور باشید؛
وی اظهار کرد: یادگیری زبان فرایندی تدریجی است. تصور نكنید كه یاد گرفتن زبان با یك یا دو ماه كلاس رفتن حاصل می‌شود. زود مأیوس نشوید. به قول ضرب‌المثل معروف: "كارها نیكو شود اما به صبر". ضمناً فریب بعضی از آگهی‌های تجاری را كه مدعی آموزش مكالمه زبان در ۱۰ یا ۱۵ جلسه و یا در خواب هستند را نخورید.

آموخته‌هایتان را مرور كنید؛
وی اذعان کرد: هر از چند گاهی مطالب گذشته را مرور كنید و آموخته‌های خود را با دانسته‌های قبلی پیوند بزنید.

ایشان افزودند كه : در پایان ذكر این نكته ضروری است كه مراحل درست یادگرفتن زبان انگلیسی به ترتیب شامل؛ گوش دادن(Listening) ، صحبت كردن (Speaking) ، خواندن (Reading) و نوشتن (Writing)است.
گوش كنید با دقت گوش كنیدو بعد شروع به صحبت كنید بدون ترس و خجالت.
]]>
فروشگاهها 2012-03-19T07:08:27+01:00 2012-03-19T07:08:27+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/171 Farhad Tahvildari فروشگاههای اینترنتی دیجی كالا چارهواچار دیجی آنلاین امیدان رهجو    سفیر  البسكو طاری شاپ نگین خاورمیانه قائم(آی آر دوربین)    لوتوس ناربلا  ژاپه آنلاین پیشرو تصویر برتر    آرنا ارادو آفتاب بازار      كیمیا تهران خرید   میهن ماركت         بانك لپ تاپ تهران كالا  ف فروشگاههای اینترنتی


 دیجی كالا چارهواچار دیجی آنلاین امیدان رهجو   
 سفیر  البسكو طاری شاپ نگین خاورمیانه قائم(آی آر دوربین)   
 لوتوس ناربلا  ژاپه آنلاین پیشرو تصویر برتر   
 آرنا ارادو آفتاب بازار     
 كیمیا تهران خرید   میهن ماركت  
     
 بانك لپ تاپ تهران كالا
 فروشگاه 5040   
     
 یاس دالانو
 زنبیل     
 پیشرو آریامارت دیجی کاتالوگ     
]]>
گلچین وب 2012-03-18T16:27:40+01:00 2012-03-18T16:27:40+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/159 Farhad Tahvildari گلچین وبسایتهای خبری سایت خبری روزنامه ها خبرگزاری ها ورزشی نیازمندی هاآگهی عمومیمرجع 1- تابناک1- همشهری 1- فارس 1- ورزش سه1- پیام سرا1- تبیان 2- عصرایران2- دنیای اقتصاد 2- مهر2- گل 2- ایستگاه 2- برترین ها 3- خبرآنلاین3- جام جم 3- ایسنا3- روزنامه نود3- ایران تجارت3- نیک صالحی 4- خبر فارسی4- بازار کار 4- ایرنا4- خبر ورزشی4- استخدام4- پرشین وی  5- قطره5- خراسان 5- برنا5- فدراسیون والیبال5- ا گلچین وبسایتهای خبری

 سایت خبری
 روزنامه ها
 خبرگزاری ها
 ورزشی نیازمندی ها
آگهی
 عمومی
مرجع
 1- تابناک

1- همشهری

1- فارس

 1- ورزش سه1- پیام سرا1- تبیان
 2- عصرایران

2- دنیای اقتصاد

2- مهر

2- گل

2- ایستگاه

2- برترین ها

 3- خبرآنلاین

3- جام جم

3- ایسنا

3- روزنامه نود

3- ایران تجارت

3- نیک صالحی

 4- خبر فارسی

4- بازار کار

4- ایرنا

4- خبر ورزشی

4- استخدام

4- پرشین وی

 5- قطره

5- خراسان

5- برنا

5- فدراسیون والیبال

5- ای فروش

5- سیمرغ

 6- فردا نیوز

6- کیهان

6- واحد مرکزی خبر

6- پرسپولیس نیوز

6- لوکوپوک

6- فان پاتوق

 7- جهان نیوز

7- ایران

7- پانا

7- باشگاه پرسپولیس

7- هفت گردون

7- آفتاب آی آر

 8- رجانیوز

8- خبر جنوب

8-باشگاه خبرنگاران

8- پارس فوتبال

8- نیازپرداز

8- آپام

 9- الف

9- شرق

9- آریا

9-کلوب تراکتورسازی

9- نیاز روز

9- ایران ویج

 10- آفتاب نیوز

10- مردم سالاری

10- ایلنا

10- باشگاه استقلال

10- راهنما

10- توپترین ها

 11- مشرق نیوز

11- جوان

11- خبرگزاری قرآنی

11- هوادار استقلال

11- نت برگ

11- راسخون

 12- شفاف

12- ابتکار

12- دانشجو

12- هوادار پرسپولیس

12- برترین ها

12- تهران 98

 13- فرارو

13- ابرار

13- شانا

13- برنامه نود

13- نوین تبلیغ

13- بیتوته

 14- شهرخبر

14- اطلاعات

14- موج

14- فوتبال فانتزی

14- کار و تجارت

14- ناقلا

15- جام نیوز

15-جمهوری اسلامی

15- ابنا

15- استقلالی

15- آگهی سرا

15- آلامتو

16- انتخاب

16- تهران امروز

16- خانه ملت

16- رئال مادرید

16- ای شتاب

16- پی سی پارسی

17- خبرخونه

17- فرهیختگان

17- ایپنا

17- دنیای وزرش

17- تبلیغات رایگان

17- آکا ایران

18- بولتن نیوز

18- رسالت

18- ایبنا

18- انجمن بدنسازان

18- آگهی

18- تکناز

19- صراط نیوز

19- آسیا

19- العالم (فارسی)

19- ایران اسپورت

19- تی صد

19- سکه

20- افکار نیوز

20- هموطن سلام

20- ایمنا

20-باشگاه تراکتورسازی

20- نیاز جا

20- یک پارس

21- پارسینه

21- افکار

21- شبستان

21- ایران ورزشی

21- نمایشگاه

21- سه نسل

22- بازتاب امروز

22- گسترش آنلاین

22- میراث فرهنگی

22- فوت ایران

22- آریا دیتا

22- پارس کلوب

23- آخرین نیوز

23- قدس

23- آنا

23- فدراسیون فوتبال

23- کاریاب 57

23- بوف

24- اعتدال

24- آرمان

24- فودنا

24- روزنامه گل

24- نیاز مرکزی

24- دنیا

25- شمال نیوز

25- سیاست روز

25- حیات

25- بارسلونا

25- پستگاه

25- ایران تراک

26- دیپلماسی ایرانی

26- وطن امروز

26- تنا

26- فوتبالی ترین

26- بنگاه

26- تاپ پاتوق

27- آتی نیوز

27- نسل فردا

27- وفا (زنان)

27- جهان ورزش

27- کارکن

27- جدیدترین

28- ارم نیوز

28- آفرینش

28- ایانا

28- برد و باخت

28- درج آگهی

28- فرز

29- سوک

29- حمایت

29- قدس

29- ارومیه اسپورت

29- توکان

29- سایت روز

30- قاصد نیوز

30- جهان صنعت

30- سیبنا

30- رادیو ورزش

30- یار نو

30- میهن فارس

31- عصر دنا

31- فرهنگ آشتی

31- رسا

31- وزارت ورزش

31- شهر 24

31- پارس ناز

32- همصدا

32- تفاهم

 32- افغان ایرکا

32- فدراسیون کشتی

32- هفتاد ده

32- روز شادی

33- ایران دیپلماتیک

33- اقتصاد پویا

 

33- تیفوسی پرسپولیس

33- ایرانگان

33- پاتوق 98

34- برداشت نیوز

34- اعتماد

 

34- فوتبال ایران

34- آسان تبلیغ

34- کومه

35- نصر نیوز

35- روزان

 

35- هواداران لالیگا

35- بانک آگهی

35- جذاب

36- هرمزآنلاین

36- عصر مردم

 

36- باشگاه سپاهان

36- ایستگاه پیام

36- تهران کیدز

37- تیترآنلاین

37- نسیم

 

37- باشگاه شاهین

37- آگهی دونی

37- تک دل

38- میرملاس نیوز

38- افسانه

 

38- پرشین اسپورت

38- بانک نیازمندیها

 38- تک محفل

39- فر نیوز

39- اسرار

 

39- یوفا

39- پردیس آگهی

39- بیردانا

 40- بنا

40-روزنامه رسمی

  40- فوتبال آسی 40- پارسیان

40- ایرانه روز

41- آزادی نیوز

  

41 - آرین اسپورت

 41- نفس

41- تکخال

42- راهبرد نیوز

  

42- اسپورت کلاب

42- آگهی پست

42- پی سی آنلاین

43- سلام دلفان

  

43- اسپورت 98

43- پیک طلائی

43- فان مهر

44- آینا نیوز

  

44- تراکتور اسپورت

44- ایران وبشاپ

44- جوان پارسی

45- کرمانشاه پست

  

45- زندگی فوتبال

45- 118با 118

45- شیراز پاتوق

46- مدیریت ارتباطات

  

46- سایپا اسپورت

46- ای پی سل

46- جوان ها

47- همدان پرس

  

47- دنیای فوتبال

47- بسپار

47- لوسه

48- فانوس آنلاین

  

48- روزنامه تماشا

48- فارس پیام

48- یک در یک

49- نهاوند نیوز

  

49- عصرفوتبال

49- کتاب اول

49- پارسی من

50- ثلاث 

50- فدراسیون انجمن های ورزشی

50- صبا تبلیغ

50- چپق


ادامه وب ها را در ادامه مطلب ببینید.
]]>
پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده 2012-03-17T14:08:07+01:00 2012-03-17T14:08:07+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/165 Farhad Tahvildari  پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده اکثر ما بطور معمول تمام روز رو در اداره یا دیگر محیط های کاری به یک حالت ثابت می نشینیم، در نتیجه آخر شب، وقتی که می خوایم به رختخواب بریم خیلی از ما درد کمی رو در پشتمون احساس می کنیم این مسئله رو نادیده نگیرید ... این درد مختصر بتدریج و براحتی ممکنه منجر به ناتوانیهای زیاد پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده


اکثر ما بطور معمول تمام روز رو در اداره یا دیگر محیط های کاری به یک حالت ثابت می نشینیم، در نتیجه آخر شب، وقتی که می خوایم به رختخواب بریم خیلی از ما درد کمی رو در پشتمون احساس می کنیم
این مسئله رو نادیده نگیرید ...


این درد مختصر بتدریج و براحتی ممکنه منجر به ناتوانیهای زیاد حرکتی یا حتی فوت بشه.
نگران نباشید دوستان عزیز، سعی کنید تمرینات زیر رو برای 10 دقیقه
هر روز صبح انجام بدید و این درد مزمن رو از بین ببرید
و از یک زندگی سالم لذت ببرید ...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


با تشکر از ارسال : منیر روحانی


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
]]>
نکاتی درباره ریاضی و حرفه و فن 2012-03-07T16:06:09+01:00 2012-03-07T16:06:09+01:00 tag:http://tahvildari.ir/post/152 Farhad Tahvildari vdhqd s,l

]]>