سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................


1. حفظ مكالمه های هر درس (باید بتوانید با دانش آموزان دیگر هر مكالمه را صحبت كنید.)
2. آمادگی برای پاسخ دهی به سوالات مكالمه.
3. داستانهای انتهای هر درس (ریدینگ ، درك مطلب) را باید بتوانید از حفظ تعریف كنید.
4. آمادگی برای پاسخ دهی به سوالات درك مطلب.
5. دانستن ترجمه لغات هر درس با مترادفها و متضادها .
6. ارائه حداقل یك مثال برای هر یك از لغات درسها.
7.هجی (spell) هر یك از كلمات را .