سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((صیغه حال ساده))
قید زمان+ بقیه جمله+شكل ساده فعل یا سوم شخص مفردفعل+فاعل= فرمول جمله مثبت.
فاعل = فرمول جمله منفی+ don't/doesn't+ قید زمان+ بقیه جمله + فقط شكل ساده فعل.
فرمول جمله سوالی=Do/Does+ قید زمان+ بقیه جمله + فقط شكل ساده فعل +فاعل?
جدول صیغه حال ساده
 مثبت منفیسوالی
فرمول جمله مثبت
فرمول جمله منفی
فرمول جمله سوالی
 I go to school every day.
من هر روز به مدرسه میروم.
I don't go to school every day.
من هر روز به مدرسه نمی روم.
Do you go to school every day?
آیا شما هرروز به مدرسه میروی؟
 You go to school every day.
شما هر روز به مدرسه میروی.
You don't go to school every day.
شما هر روز به مدرسه نمیروی.
Do I go to school every day?
آیامن هر روز به مدرسه میروم؟
 He goes to school every day.
او هر روز به مدرسه می رود.
He doesn't go to school every day.
او هر روز به مدرسه نمی رود.
Does he go to school every day?
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
 She goes to school every day.
او هر روز به مدرسه می رود.
She doesn't go to school every day.
او هر روز به مدرسه نمی رود.
Does she go to school every day?
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
 It goes to school every day.
آن هر روز به مدرسه می رود.
It doesn't go to school every day.
آن هر روز به مدرسه نمی رود.
Does it go to school every day?
آیا آن هر روز به مدرسه می رود؟
 We go to school every day.
ما هر روز به مدرسه میرویم.
We don't go to school every day.
ما هر روز به مدرسه نمی رویم.
Do you go to school every day?
آیا شما هرروز به مدرسه میروید؟
 You go to school every day.
شما هر روز به مدرسه میروید.
You don't go to school every day.
شما هر روز به مدرسه نمیروید.
Do we go to school every day.
آیاما هر روز به مدرسه میرویم.
 They go to school every day.
آنها هر روز به مدرسه میروند.
They don't go to school every day.
آنها هر روز به مدرسه نمیروند.
Do they go to school every day?
آیا آنها هر روز به مدرسه میروند؟آقا ببخشید،بالای جدول سه تا فرمول نوشتید،مالِ همون فرمولاییه كه بالای هر ستون نوشتید؟
جواب: په نه په مال درس ریاضیه گذاشتیم ریاضیتون تقویت شه!!
خوب چرا توی جدول ننوشتید؟
خوب جا نمی شُد، مجید جان!!


و اما حال ساده : كار هایی است كه به صورت عادت یا تكرار انجام می شود.یعنی قبلا انجام میشده ،حالا هم انجام می شود و بعدا هم شاید انجام شود.
مثال:ما هر روز ساعت دوازده و نیم نهار می خوریم.
We eat lunch at 12:30 every day.
حالا به جمله های جدول بالا دقت كنید.بخونید نترسید.مثبت،منفی و سوالی را تمرین كنید.

قید های زمان صیغه حال ساده
این قید ها معمولا در آخر جمله قرار میگیرند.اما اگر در جایی غیر از جای اصلی خود (آخر جمله) قرار گرفتند.مفهوم تاكید بیشتر روی زمان را مطرح می كنند.
every + ... ... ...
every day - every morning - every ...

on + روز + s
On Mondays - On Fridays - ...

... hours a day  = ساعت در روز ...
two hours a day

... days a week  = روز در هفته ...
three days a week