سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

 ((صیغه حال to be))
 سوالی منفی مثبت
 ? بقیه جمله +فاعل+فعل كمكی . بقیه جمله+فعل كمكی منفی+فاعل. بقیه جمله+فعل كمكی+فاعل
 Are you a student ?
 آیا شما دانش آموز هستی؟
 I'm not a student.
 من دانش آموز نیستم.
 I am a student.
 من دانش آموز هستم.
 Am I a student ?
 آیا من دانش آموز هستم ؟
 You aren't a student.
 شما دانش آموز نیستی.
 You are a student.
 شما دانش آموز هستی.
 Is he a student ?
 آیا او دانش آموز است ؟
 He isn't a student.
 او دانش آموز نیست.
 He is a student.
 او دانش آموز است.
 Is she a student ?
 آیا او دانش آموز است ؟
 She isn't a student.
 او دانش آموز نیست.
 She is a student.
 او دانش آموز است.
 Is it a book ?
 آیا آن كتاب است ؟
 It isn't a book.
 آن كتاب نیست.
 It is a book.
 آن كتاب است.
Are you students ?
 آیا شما دانش آموز هستید؟
 We aren't students.
 ما دانش آموز نیستیم.
 We are students.
 ما دانش آموز هستیم.
 Are we students ?
 آیا ما دانش آموز هستیم ؟
 You aren't students.
 شما دانش آموز نیستید.
 You are students.
 شما دانش آموز هستید.
 Are they students ?
 آیا آنها دانش آموز هستند ؟
 Are they books ?
 آیا آنها كتاب هستند ؟
 They aren't students.
 آنها دانش آموز نیستند.
 They aren't books.
 آنها كتاب نیستند.
 They are students.
 آنها دانش آموز هستند.
 They are books.
 آنها كتاب هستند.
((پاسخ كوتاه و بلند منفی یا مثبت))
 منفی مثبت سوالی
 . فعل كمكی منفی مخفف  + فاعل
. بقیه جمله+فعل كمكی منفی مخفف+فاعل
 . فعل كمكی  + فاعل
. بقیه جمله+فعل كمكی+ فاعل
 ? بقیه جمله+فاعل + فعل كمكی
 No,I'm not.
 I'm not a student.
 نه،من نیستم.
من دانش آموز نیستم.
 Yes,I am.
 I'm a student.
 بله،من هستم.
من دانش آموز هستم.
 Are you a student ?
 آیاشما دانش آموز هستی؟
 No,you aren't.
 You aren't a student.
نه،شما نیستی.
شما دانش آموز نیستی.
 Yes,you are.
 You're a student.
 بله،شما هستی.
شما دانش آموز هستی.
َ Am I a student ?
 آیا من دانش آموز هستم ؟
 No,he isn't.
 He isn't a student.
نه،او نیست.
او دانش اموز نیست.
 Yes,He is.
 He's a student.
بله،او است.
او دانش آموز است.
 Is he a student ?
 آیا او دانش آموز است ؟
 No,she isn't.
She isn't a student.
نه،او نیست.
او دانش اموز نیست.
 Yes,she is.
 She's a student.
بله،او است.
او دانش آموز است.
 Is she a student ?
 آیااو دانش آموزاست ؟
 No,it isn't.It isn't a book.
نه،آن نیست.آن كتاب نیست.
 Yes,it is.It's a book.
بله،آن است.آن كتاب است.
 Is it a book ?
 آیا آن كتاب است ؟
 No,we aren't.
 We aren't students.
 نه،ما نیستیم.
 مادانش آموز نیستیم.
 Yes,we are.
 We're students.
 بله،ماهستیم.
مادانش آموز هستیم.
 Are you students ?
آیا شما دانش آموز هستید؟
 No,you aren't.
 You aren't students
نه،شما نیستید.
شما دانش آموز نیستید.
 Yes,you are.
 You're students.
 بله،شما هستید.
شما دانش آموز هستید.
 Are we students ?
 آیا ما دانش آموز هستیم ؟
 No,they aren't.
 They aren't students.
نه،آنها نیستند.
آنها دانش آموز نیستند.
 No,they aren't.
 They aren't students.
نه،آنها نیستند.
آنها كتاب نیستند.
 Yes,they are.
 They're students.
 بله،آنها هستند.
آنها دانش آموز هستند.
 Yes,they are.
 They're books.
 بله،آنها هستند.
آنها كتاب هستند.
 Are they students ?
 آیا آنها دانش آموز هستند ؟
 Are they books ?
 آیا آنها كتاب هستند ؟