آموزش زبان انگلیسی : راهنمایی ، دبیرستان و ... http://tahvildari.ir 2020-11-24T21:37:23+01:00 text/html 2013-10-11T15:10:26+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari آموزش آنلاین خط تحریری به شكل متحرك http://tahvildari.ir/post/168 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="direction: ltr;" class="Topmenu" align="left"> <p class="shadow" style="text-align: right; direction: rtl;" dir="rtl" align="left">آموزش خط تحریری به شکل متحرک<span style="font-weight: 400"> (برای مشاهده نحوه نگارش روی حروف كلیك كنید.)<br></span></p> </div> <p align="left"> </p><div style="text-align: center;" align="left"><br></div><div style="text-align: center;" align="left"><blockquote><div> </div></blockquote></div><div align="left"><font size="1"><strong>Cursive: Lowercase - Alphabet Animation</strong></font><br><br><font size="1"> To see the animation, move your mouse over a letter.</font><br></div> <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" align="left" border="0" width="90%"><tbody><tr align="center" valign="bottom"> <td height="96" width="120"> <p><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_a.gif"><img name="ani_a" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_a00.gif" border="0"></a></font></p> </td> <td height="96" width="124"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_b.gif"><img name="anim_b" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_b00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="96" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_c.gif"><img name="anim_c" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_c00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="96" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_d.gif"><img name="anim_d" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_d00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="96" width="114"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_e.gif"><img name="anim_e" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_e00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="96" width="127"><font size="1"><br></font></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="6" height="21" valign="middle"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_f.gif"><img name="anim_f" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_f00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="124"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_g.gif"><img name="anim_g" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_g00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_h.gif"><img name="anim_h" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_h00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_i.gif"><img name="anim_i" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_i00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="114"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_j.gif"><img name="anim_j" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_j00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="127"><font size="1"><br></font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_k.gif"><img name="anim_k" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_k00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="124"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_l.gif"><img name="anim_l" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_l00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_m.gif"><img name="anim_m" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_m00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_n.gif"><img name="anim_n" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_n00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="114"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_o.gif"><img name="anim_o" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_o00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="127"><font size="1"><br></font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_p.gif"><img name="anim_p" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_p00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="124"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_q.gif"><img name="anim_q" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_q00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_r.gif"><img name="anim_r" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_r00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_s.gif"><img name="anim_s" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_s00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="114"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_t.gif"><img name="anim_t" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_t00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="127"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_u.gif"><img name="anim_u" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_u00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="124"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_v.gif"><img name="anim_v" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_v00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_w.gif"><img name="anim_w" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_w00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" valign="top" width="113"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_x.gif"><img name="anim_x" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_x00.gif" border="0"></a></font></td> <td height="21" width="114"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_y.gif"><img name="anim_y" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_y00.gif" border="0" height="125" width="123"></a></font></td> <td height="21" width="127"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td style="text-align: center;" height="21" width="120"><font size="1"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_z.gif"><img name="anim_z" src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animationl_z00.gif" border="0"></a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="4" height="21"><font size="1">&nbsp;</font></td> <td style="text-align: center;" height="21" width="127"><font size="1">&nbsp;</font></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21"><font size="1"><br><br><br><br><br><br></font><strong>Cursive: Uppercase - Alphabet Animation</strong><br> <br> To see the animation, move your mouse over a letter.<br> <table border="0" width="90%"><tbody><tr align="center" valign="bottom"> <td height="96" width="120"> <p><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_a.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_a00.gif" name="ani_a" border="0"></a></p> </td> <td height="96" width="124"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_b.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_b00.gif" name="anim_b" border="0"></a></td> <td height="96" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_c.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_c00.gif" name="anim_c" border="0"></a></td> <td height="96" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_d.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_d00.gif" name="anim_d" border="0"></a></td> <td height="96" width="114"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_e.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_e00.gif" name="anim_e" border="0"></a></td> <td height="96" width="127"><br></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="6" height="21" valign="middle">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_f.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_f00.gif" name="anim_f" border="0"></a></td> <td height="21" width="124"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_g.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_g00.gif" name="anim_g" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_h.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_h00.gif" name="anim_h" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_i.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_i00.gif" name="anim_i" border="0"></a></td> <td height="21" width="114"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_j.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_j00.gif" name="anim_j" border="0"></a></td> <td height="21" width="127"><br></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_k.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_k00.gif" name="anim_k" border="0"></a></td> <td height="21" width="124"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_l.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_l00.gif" name="anim_l" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_m.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_m00.gif" name="anim_m" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_n.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_n00.gif" name="anim_n" border="0"></a></td> <td height="21" width="114"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_o.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_o00.gif" name="anim_o" border="0"></a></td> <td height="21" width="127"><br></td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_p.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_p00.gif" name="anim_p" border="0"></a></td> <td height="21" width="124"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_q.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_q00.gif" name="anim_q" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_r.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_r00.gif" name="anim_r" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_s.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_s00.gif" name="anim_s" border="0"></a></td> <td height="21" width="114"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_t.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_t00.gif" name="anim_t" border="0"></a></td> <td height="21" width="127">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_u.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_u00.gif" name="anim_u" border="0"></a></td> <td height="21" width="124"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_v.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_v00.gif" name="anim_v" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_w.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_w00.gif" name="anim_w" border="0"></a></td> <td height="21" width="113"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_x.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_x00.gif" name="anim_x" border="0"></a></td> <td height="21" width="114"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_y.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_y00.gif" name="anim_y" border="0"></a></td> <td height="21" width="127">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td colspan="6" height="21">&nbsp;</td> </tr> <tr align="center" valign="bottom"> <td height="21" width="120"><a href="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_z.gif"><img src="http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/images/animation_z00.gif" name="anim_z" border="0"></a></td> <td colspan="4" height="21"><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> </div> text/html 2013-10-11T15:03:11+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari لیست كلاس 7/3 http://tahvildari.ir/post/175 <div style="TEXT-ALIGN: center" align="center"> <div style="TEXT-ALIGN: center; DIRECTION: ltr"><br><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span> <hr style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <hr style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <span style="FONT-WEIGHT: bold">وضعیت دانش آموزان هشتم</span><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="2">&nbsp; &nbsp;کلاس 7/3</font><font color="#FF0000" size="3"><font color="#000000" size="2"><br>نمرات ترم&nbsp; علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت<b> </b><font size="1">اخلاقی و انضباطی خواهد بود.<br>معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.<br>هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.<br><br></font></font></font></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" height="631" width="484"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;ردیف</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">نمره <br>ترم اول<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;4<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;5<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;6<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">تعداد&nbsp; تذكر<br>ضعف درسی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">تعداد تذكر<br>انضباطی<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد رضا استیری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد مهدی امیری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">علی بخشی نژاد<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">4 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">پوریا پازوکی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">5 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سید صادق مرتاض طهرانی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">6 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">حسین جعفری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">7 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">عرفان حاجی لو<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">8 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر مهدی حنیفه<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">9 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد امین حیدری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">10 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">علی خوش ضمیر<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">11 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر حسین دوپژکین<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">12 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سید عرفان رضوی نژاد<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">13 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">احمد روشنی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد رضا ساور سفلی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">15 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سعید سعدالله پور<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">16 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">مرتضی سیفی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">17 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد شمس آبادی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">18 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">عرفان صیرفی شایسته<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">19 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد رضا طاهریان<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد حسن عسگری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">21 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر حسین قاسمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">22 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد علی کروندی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">23 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سید سجود محمد نژاد<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">24 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد پارسا محمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">ابوالفضل مسلمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">27 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سید رضا میر نداف<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">28 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">مرتضی نامنی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">29 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">30 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">31 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">32 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">33 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">34 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2013-10-11T14:55:14+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari لیست كلاس 7/2 http://tahvildari.ir/post/174 <div style="TEXT-ALIGN: center" align="center"> <div style="TEXT-ALIGN: center; DIRECTION: ltr"><br><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span> <hr style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <hr style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <span style="FONT-WEIGHT: bold">وضعیت دانش آموزان هشتم</span><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="2">&nbsp; &nbsp;کلاس 7/2</font><font color="#FF0000" size="3"><b><br></b><font color="#000000" size="2">همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.<br>نمرات ترم&nbsp; علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت<b> </b><font size="1">اخلاقی و انضباطی خواهد بود.<br>معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.<br>هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.<br><br></font></font></font></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" height="631" width="484"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;ردیف</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">نمره <br>شما<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;4<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;5<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;6<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">تعداد&nbsp; تذكر<br>ضعف درسی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">تعداد تذكر<br>انضباطی<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد احیایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">هانی اسفندیاری&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">علی رمضانعلی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">4 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">ابوالفضل بیات<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">5 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">آرمین حسینی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">6 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیررضا حیدرزاده</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">7 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سروش خلیلی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">8 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;ایمان خوب بخت<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">9 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;علیرضا خومرتضایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;20<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">10 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;امیر رضا داوودی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">11 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد درفشی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">12 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;امیرحسین رحیمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">13 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;سروش رشدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;حسین سلامی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">15 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;توحید سلگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">16 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمدامین شهبازی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">17 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;مصطفی عطایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">18 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;احسان غفرانی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">19 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;عباسعلی فاطمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;پارسا فروغی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">21 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;امیرحسین قدکچی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">22 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;سهیل قلی زاده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">23 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد کاظم زاده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">24 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;مهدی ملانوروزی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;علی ناصراسلامی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">26 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;علی نصیرزاده</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">27 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;رضا نقی زاده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">28 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;مهدی وارسته<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">29 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;مهدی ولی زاده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">30 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد صالح هاشمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">31 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد حسین یکرنگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">32 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">33 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">34 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2013-10-11T14:53:42+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari لیست كلاس 7/1 http://tahvildari.ir/post/173 <div style="TEXT-ALIGN: center" align="center"> <div style="TEXT-ALIGN: center; DIRECTION: ltr"><br><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span> <hr style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <hr style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <span style="FONT-WEIGHT: bold">وضعیت دانش آموزان هفتم</span><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="2">&nbsp; &nbsp;کلاس 7/1</font><font color="#FF0000" size="3"><b><br></b><font color="#000000" size="2">همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.<br>نمرات ترم&nbsp; علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت<b> </b><font size="1">اخلاقی و انضباطی خواهد بود.<br>معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.<br>هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.<br><br></font></font></font></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" height="631" width="484"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;ردیف</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">معدل کلاسی<br>مستمر</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;نمره پایانی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;4<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;5<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;6<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">تعداد&nbsp; تذكر<br>ضعف درسی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">تعداد تذكر<br>انضباطی<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;علیرضا احمدی آذر<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد امین&nbsp; باقری نیا<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد حسین بایگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">4 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">ابوالفضل پیری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">5 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد امین چاوشی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">6 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد پارسا چوپانی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">7 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد حسین حسین پور<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">8 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">مهدی&nbsp; خادم صداقت<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">9 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">معین دینی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">10 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">آرمان رجبی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">11 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">سینا روحی نژاد<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">12 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">احسان&nbsp; ریواز<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">13 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">علی اکبر زارعی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">یاسین&nbsp; سعیدی پور<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">15 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">ابوالفضل&nbsp; شهبازی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">16 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">مهدی&nbsp; صدیقی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">17 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد سجاد طالعی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">18 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">عرشیا عباسی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">19 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">میر علی عباسیان<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">20 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر حسین عظیمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">21 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">احسان علینقیان<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">22 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر رضا قدمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">23 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد کردی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">24 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد مهدی کروبی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر حسین کمند لو<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">26 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد مهدی گودرزی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">27 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد رضا محمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">28 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">امیر طاها مردانشاه<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">29 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد حسین موسوی جلال<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">30 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">متین موسی زاده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">31 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">محمد حسین مومنی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">32 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمد مهدی میرزایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">1 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">33 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">آرتین نصری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">34 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="right">&nbsp;محمود یوسفی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2013-10-10T13:13:44+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari آموزش زبان با عكس نوشته های جالب http://tahvildari.ir/post/181 <div align="right"><b><font style="direction: rtl;" size="5">1. <a href="http://www.tahvildari.ir/post/178" target="_blank" title="">صفحه اول</a></font></b><br><br></div><div align="right"><b><font style="direction: rtl;" size="5">2. <a href="http://www.tahvildari.ir/post/180" target="_blank" title="">صفحه دوم</a><br><br>3. <a href="http://www.tahvildari.ir/post/182" target="_blank" title="">صفحه سوم</a><br><br>4. <a href="http://www.tahvildari.ir/post/183" target="_blank" title="">صفحه چهارم</a> </font></b></div> text/html 2013-10-10T13:12:36+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 1 http://tahvildari.ir/post/178 <div style="direction: rtl;" align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8108593468/LEP_1_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108593626/LEP_2_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108593750/LEP_3_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108593868/LEP_4_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108593984/LEP_5_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div> text/html 2013-10-10T13:12:17+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 2 http://tahvildari.ir/post/180 <div align="center"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108594142/LEP_6_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108594484/LEP_8_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108594334/LEP_7_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108594642/LEP_9_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108594776/LEP_10_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-10-10T13:12:01+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 3 http://tahvildari.ir/post/182 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8108594968/LEP_11_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595118/LEP_12_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595200/LEP_13_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595376/LEP_14_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595484/LEP_15_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-10-10T13:12:00+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari آموزش زبان با عكس نوشته های جالب 4 http://tahvildari.ir/post/183 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595584/LEP_16_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595726/LEP_17_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108595842/LEP_18_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2012-12-30T11:32:46+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari بیایید كم كم دایره لغات خود را افزایش دهیم. http://tahvildari.ir/post/169 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2261" style="text-align:right;"> <br> </div> <br> <div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2101" dir="ltr" style="text-align:left;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2100" style="color:#ff0000;font-size:18px;"> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2099" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2098"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2097" style="height:53.5pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2105" style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2112" style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;text-align:center;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2111"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2110" style="font-size:13.5pt;color:#ff0000;">abandon = leave</span><span style="font-size:8.5pt;color:#000000;"> <br> </span></strong> </p> <br> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2104" width="100%"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2108"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2107"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2120" style="width:40%;"> <a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2121" rel="nofollow" style="font-family:tahoma;font-size:12px;color:black;" target="_blank" href="http://zabanafza.com/PhoneticsGuide.aspx"> </a> <br></td> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2106" style="width:60%;text-align:right;"> <span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2113" style="font-size:8.5pt;color:#000000;">/əˈbændən/</span> <br> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2096" style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2103" style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2102"><span dir="rtl" style="font-size:12pt;color:#000000;">1</span></strong> <strong><span style="font-size:12pt;color:#000000;"></span></strong> </p> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2116" style="height:99.9pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2115" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:6.65in;height:99.9pt;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2119" style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;"> <span style="font-size:8.5pt;color:black;"><b>Example(s):</b><br></span></p><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2118" style="color:Black;font-size:12px;">We had to <b><i><a rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">abandon</a></i></b> the car and walk the rest of the way. </div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2114" dir="rtl" align="right"><a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2117" rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">ما مجبور شدیم ماشین را رها کنیم وبقیه راه پیاده برویم.</a></div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2264" style="color:Black;font-size:12px;">How could she <b><i><a rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">abandon</a></i></b> her own child?</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2265" dir="rtl" align="right"><a rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">او چگونه توانست کودک خودش را ترک کند؟</a></div><br> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2142"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2141" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;width:6.65in;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;"> <span style="font-size:8.5pt;"></span> </p> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2145"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2144" style="font-size:18px;color:#000000;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p><table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2143" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2149"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2148" style="height:53.5pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2147" style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2146" style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:18px;"><b>ترک کردن</b><br><b>رها کردن </b><br><b>کنار گذاشتن</b><br> </span></strong> </p> </td> <td style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:16px;">معنی کلمه</span><br> </strong></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </span> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p> </strong> </td> </tr> </tbody> </table> <br> </strong> </div> <br> <br><hr><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2168" dir="ltr" style="text-align:left;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2167" style="color:#ff0000;font-size:18px;"> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2166" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2165"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2164" style="height:53.5pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2172" style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2266" style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;text-align:center;"> <strong><span style="font-size:13.5pt;color:#ff0000;">keen = eager</span><span style="font-size:8.5pt;color:#000000;"> <br> </span></strong> </p> <br> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2173" width="100%"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2176"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2175"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2177" style="width:40%;"> <a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2178" rel="nofollow" style="font-family:tahoma;font-size:12px;color:black;" target="_blank" href="http://zabanafza.com/PhoneticsGuide.aspx"> </a> <br></td> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2174" style="width:60%;text-align:right;"> <span style="font-size:8.5pt;color:#000000;">/kin/</span> <br> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2163" style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> <strong><span dir="rtl" style="font-size:12pt;color:#000000;">2</span></strong> <strong><span style="font-size:12pt;color:#000000;"></span></strong> </p> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2171" style="height:99.9pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2170" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:6.65in;height:99.9pt;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2169" style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;"> <span style="font-size:8.5pt;color:black;"><b>Example(s):</b><br></span></p><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2179" style="color:Black;font-size:12px;">He told me that he was <b><i><a rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">keen</a></i></b> to help.</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2180" dir="rtl" align="right"><a rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">اوبه من گفت که مشتاق کمک کردن است.</a></div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2184" style="color:Black;font-size:12px;">a <b><i><a rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">keen</a></i></b> understanding of commerce</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2183" dir="rtl" align="right"><a rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">بسیار باهوش در فهم بازرگانی</a></div><br> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2182"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2181" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;width:6.65in;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;"> <span style="font-size:8.5pt;"></span> </p> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2191"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2190" style="font-size:18px;color:#000000;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p><table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2189" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2188"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2187" style="height:53.5pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2186" style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2185" style="text-align:center;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2194"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2193" style="font-size:18px;"><b>مشتاق</b><br><b>باهوش</b><br><b>شدید </b><br><b id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2192">برنده</b><br> </span></strong> </p> </td> <td style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:16px;">معنی کلمه</span><br> </strong></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </span> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p> </strong> </td> </tr> </tbody> </table> <br> </strong> </div> <br> <br><hr><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2197" dir="ltr" style="text-align:left;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2196" style="color:#ff0000;font-size:18px;"> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2195" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2201"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2200" style="height:53.5pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2199" style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2198" style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;text-align:center;"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2212"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2211" style="font-size:13.5pt;color:#ff0000;">jealous</span><span style="font-size:8.5pt;color:#000000;"> <br> </span></strong> </p> <br> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2202" width="100%"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2205"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2204"> <td style="width:40%;"> <a rel="nofollow" style="font-family:tahoma;font-size:12px;color:black;" target="_blank" href="http://zabanafza.com/PhoneticsGuide.aspx"> </a> <br></td> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2203" style="width:60%;text-align:right;"> <span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2209" style="font-size:8.5pt;color:#000000;">/ˈdʒɛləs/</span> <br> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> <strong><span dir="rtl" style="font-size:12pt;color:#000000;">3</span></strong> <strong><span style="font-size:12pt;color:#000000;"></span></strong> </p> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2207" style="height:99.9pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2206" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:6.65in;height:99.9pt;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2208" style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;"> <span style="font-size:8.5pt;color:black;"><b>Example(s):</b><br></span></p><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2221" style="color:Black;font-size:12px;">You are just <b><i><a rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">jealous</a></i></b> of her.</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2213" dir="rtl" align="right"><a rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">شما فقط به او حسودی می کنی.</a></div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2220" style="color:Black;font-size:12px;">She gets <b id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2219"><i id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2218"><a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2217" rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">jealous</a></i></b> if I even look at another woman.</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2216" dir="rtl" align="right"><a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2222" rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">حتی اگر به زنان دیگر نگاه کنم،غیرتی می شود.</a></div><br> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2215"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2214" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;width:6.65in;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;"> <span style="font-size:8.5pt;"></span> </p> <strong><span style="font-size:18px;color:#000000;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p><table style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="height:53.5pt;"> <td style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:18px;"><b>حسود</b><br><b>غیرتی</b><br> </span></strong> </p> </td> <td style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:16px;">معنی کلمه</span><br> </strong></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </span> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p> </strong> </td> </tr> </tbody> </table> <br> </strong> </div> <br> <div align="left"><br></div><hr align="left"> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2227" style="color:#ff0000;font-size:18px;"> <table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2226" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2225"> <tr style="height:53.5pt;" align="left"> <td style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;text-align:center;"> <strong><span style="font-size:13.5pt;color:#ff0000;">tact</span><span style="font-size:8.5pt;color:#000000;"> <br> </span></strong> </p> <br> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:40%;"> <a rel="nofollow" style="font-family:tahoma;font-size:12px;color:black;" target="_blank" href="http://zabanafza.com/PhoneticsGuide.aspx"> </a> <br></td> <td style="width:60%;text-align:right;"> <span style="font-size:8.5pt;color:#000000;">/tækt/</span> <br> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> <strong><span dir="rtl" style="font-size:12pt;color:#000000;">4</span></strong> <strong><span style="font-size:12pt;color:#000000;"></span></strong> </p> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2224" style="height:99.9pt;" align="left"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2223" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:6.65in;height:99.9pt;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;" align="left"> <span style="font-size:8.5pt;color:black;"><b>Example(s):</b><br></span></p><div style="color:Black;font-size:12px;">By the use of <font size="2"><strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2227" style="color: rgb(255, 0, 0);"><b id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2243"><i id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2242"><a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2241" rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">tact</a></i></b></strong></font>,Janet was able to calm her jealous husband.</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2230" dir="rtl" align="right"><a rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">ژانت توانست با استفاده از تدبیر،شوهر حسودش را آرام کند.</a></div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2229" style="color:Black;font-size:12px;">Your friends will admire you if you use <b id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2243"><i id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2242"><a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2241" rel="nofollow" style="text-decoration:underline;color:Blue;">tact</a></i></b> and thoughtfulness.</div><br><div id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2231" dir="rtl" align="right"><a id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2232" rel="nofollow" style="color:Black;font-size:12px;">اگر تدبیر و تفکر بکار ببرید،دوستانتان شما را تحسین می کنند.</a></div><br> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2234"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2233" colspan="2" style="border-width:medium 2.25pt 2.25pt;border-style:none solid solid;border-color:#f0f0f0 black black;padding:0in 5.4pt;width:6.65in;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;" align="left"> <span style="font-size:8.5pt;"></span> </p> <strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2237"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2236" style="font-size:18px;color:#000000;"> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;" align="left"> </p><table id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2235" style="border:medium none;border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2240"> <tr id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2239" style="height:53.5pt;"> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2276" style="border:2.25pt solid black;padding:0in 5.4pt;width:239.4pt;background-image:none;background-attachment:scroll;background-color:#d9d9d9;height:53.5pt;background-position:0% 0%;background-repeat:repeat repeat;"> <p style="text-align:center;" align="left"> <strong><span style="font-size:18px;"><b>ظرافت)در رفتار)</b><br><b>تدبیر</b><br> </span></strong> </p> </td> <td id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2238" style="border-width:2.25pt 2.25pt 2.25pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #f0f0f0;padding:0in 5.4pt;background-color:transparent;width:239.4pt;height:53.5pt;"> <p id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2260" style="text-align:center;"> <span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2259" style="font-size:16px;"><strong id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2258"><span id="yui_3_7_2_1_1357224760701_2257" style="font-size:16px;">معنی کلمه</span><br> </strong></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </span> <p style="line-height:normal;margin:0in 0in 10pt;text-align:right;"> </p> </strong> </td> </tr> </tbody> </table> </strong> </div> text/html 2012-12-29T13:46:16+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari چكار كنیم كه خوب زبان یاد بگیریم. http://tahvildari.ir/post/167 <div align="center"><strong>((نسخه یادگیری زبان))</strong><br><strong></strong></div><strong>هدف خود را مشخص كنید <br></strong>چرا می‌خواهید زبان بیاموزید؟ چه چیزی می‌خواهید یاد بگیرید؟ مكالمه‌های روزمرّه؟ تست‌های كنكور؟ كلمه‌ها و اصطلاحاتی كه در كامپیوترو اینترنت به كار می‌رود؟ فهمیدن اخبار و فیلم‌ها؟ خواندن متن‌های درك‌مطلب؟ در چه سطحی می‌خواهید یاد بگیرید؟ پایه، متوسط، پیشرفته، تافل و...؟ <br><br><strong>از پایه شروع كنید؛ <br></strong>دكتر گفت: اگر زبان انگلیسی‌تان خیلی ضعیف است، از كتابهای پایه و ساده شروع كنید. خجالت نكشید كه از سطح بسیار پایین شروع می‌كنید. مهم این است كه درست و اصولی شروع كنید ولی تا سطوح بالا و عالی ادامه دهید. <br><br><strong>همراه پیدا كنید؛ <br></strong>وی افزود: انتخاب یك دوستِ علاقه‌مند به زبان انگلیسی، یادگیری را برای شما آسان‌تر و جالب‌تر می‌كند و می‌توانید آموخته‌های خود را با یكدیگر در میان بگذارید و با هم تبادل‌نظر كنید. <br><br><strong>از این شاخه به آن شاخه نپرید؛ <br></strong>ایشان فرمودند: كتابها، مطالب، نوارها و سی‌دی‌های مورد علاقه خود را به دقت انتخاب كنید. هرچه بیشتر به موضوعاتی كه مطالعه می‌كنید علاقه‌مند باشید، یادگیری برایتان جذاب‌تر می‌شود. سعی كنید كتاب‌ها و متن‌هایی كه برای مطالعه انتخاب می‌كنید ارتباط زیادی با انگلیسی واقعی (real English) داشته باشد. دائماً كتاب‌ها و كلاس‌های خود را عوض نكنید. <br><br><strong>انگلیسی را از طریق گوش بیاموزید؛ <br></strong>اولین مرحله یادگیری زبان گوش‌دادن (Listening) است. تا می‌توانید به نوارها و سی‌دی‌های صوتی و تصویری گوش كنید. گوش دادن به رادیو، تلویزیون و نیز تماشای فیلم و كارتون‌های انگلیسی بسیار مهم است. <br><br>هرگز یادگیری انگلیسی را با كتاب‌هایی كه بدون نوار كاست و یا سی‌دی است شروع نكنید. اینگونه كتاب‌ها ارزش یادگیری ندارند. زبان انگلیسی دارای لهجه‌های گوناگون است كه فقط از طریق گوش‌دادن زیاد پی به آنها خواهید برد. <br><br><strong>حفظ كردن واژگان را متوقف كنید؛ <br></strong>وی تصریح کرد: خواندن و حفظ كردن واژگان و كلمه‌های یك زبان به تنهایی ارزش ندارد. واژگان زمانی ارزش و معنی پیدا می‌كنند كه در قالب عبارت و جمله باشند. همیشه سعی كنید یك كلمه و اصطلاح جدید را در قالب عبارت و یا جمله‌ای آسان یاد بگیرید. <br><br><strong>پرسیدن عیب نیست؛</strong> <br>ایشان فرمودند: هرجا به مطلبی برخورد كردید كه آن را نمی‌دانید از معلم خود یا دیگران بپرسید. نگذارید سؤالات بی‌جواب شما روز به روز بیشتر و بیشتر شوند و به انبوهی از مجهولات تبدیل شوند. همیشه گفته‌اند سؤال كردن عیب نیست، ندانستن عیب است. <br><br><strong>یادداشت‌برداری كنید؛ <br></strong>از سخنان مهم و نیز نوشته‌های تخته كلاس و یا متون درسی‌تان یادداشت‌برداری كنید. یادداشت‌های منظم و مرتب شده برای مرورهای بعدی به كارتان می‌آید. <br><br><strong>هر روز یاد بگیرید؛ <br></strong>دكتر افزود: حتماً شنیده‌اید كه می‌گویند انگلیسی فرّار است. یعنی از مغز فرار می‌كند. این به آن دلیل است كه ما از انگلیسی فرار می‌كنیم. اگر یادگیری و مطالعه برای ما یك عادت شود از آن لذت می‌بریم. مطالعه‌ روزانه حدود ۱۵ الی ۲۰ دقیقه به مراتب بهتر از هفته‌ای یك روز و آن هم ۲ تا ۳ ساعت است. از یادگیری به صورت منظم و پیوسته ماندگار‌تر است. <br><br><strong>دهانتان را باز كنید؛ <br></strong>وی ادامه داد: به خود جرأت صحبت كردن بدهید. با دیگران ارتباط برقرار كنید. هر آنچه را یاد می‌گیرید، صحبت كنید. از اشتباه كردن نترسید. خود انگلیسی زبانها نیز اشتباه می‌كنند. <br><br><strong>از اینترنت استفاده كنید؛</strong> <br>ایشان فرمودند: بعضی از شبكه‌ها و پایگاههای اینترنتی حاوی مطالب سودمندی برای زبان‌آموزان هستند. <br>از گوش موبایلتان هم استفاده های بیشماری می توانید داشته باشید.<br><strong>صبور باشید؛ <br></strong>وی اظهار کرد: یادگیری زبان فرایندی تدریجی است. تصور نكنید كه یاد گرفتن زبان با یك یا دو ماه كلاس رفتن حاصل می‌شود. زود مأیوس نشوید. به قول ضرب‌المثل معروف: "كارها نیكو شود اما به صبر". ضمناً فریب بعضی از آگهی‌های تجاری را كه مدعی آموزش مكالمه زبان در ۱۰ یا ۱۵ جلسه و یا در خواب هستند را نخورید. <br><br><strong>آموخته‌هایتان را مرور كنید؛ <br></strong>وی اذعان کرد: هر از چند گاهی مطالب گذشته را مرور كنید و آموخته‌های خود را با دانسته‌های قبلی پیوند بزنید. <br><br>ایشان افزودند كه : در پایان ذكر این نكته ضروری است كه مراحل درست یادگرفتن زبان انگلیسی به ترتیب شامل؛ گوش دادن(Listening) ، صحبت كردن (Speaking) ، خواندن (Reading) و نوشتن (Writing)است.<br>گوش كنید با دقت گوش كنیدو بعد شروع به صحبت كنید بدون ترس و خجالت.<br> text/html 2012-03-19T07:08:27+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari فروشگاهها http://tahvildari.ir/post/171 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>فروشگاههای اینترنتی</b></font><br></div><font size="1"><br></font><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.digikala.com/" target="_blank" title="">دیجی كالا</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.chare.ir/" target="_blank" title="">چاره</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.albasco.com/" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.wachar.ir/index.php" target="_blank" title="">واچار</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://digionline.ir/" target="_blank" title="">دیجی آنلاین</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.rahjoopro.com/home.asp" target="_blank" title="">امیدان رهجو</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.esafir.com/" target="_blank" title="">سفیر</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp; <a href="http://www.albasco.com/" target="_blank" title="">البسكو</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.tarishop.com/" target="_blank" title="">طاری شاپ</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.menegin.com/" target="_blank" title="فروشگاه تبلت">&nbsp;نگین خاورمیانه</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.irdoorbin.com/" target="_blank" title="">قائم(آی آر دوربین)</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.lotuslaptop.com/" target="_blank" title="">لوتوس</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.narbella.com/" target="_blank" title="">ناربلا</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp; <a href="http://www.japeh.ir/" target="_blank" title="">ژاپه</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;<a href="http://www.lapbuy.com/" target="_blank" title="لوازم کامپیوتر">آنلاین پیشرو</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.tasvirbartar.org/default.aspx" target="_blank" title="">&nbsp;تصویر برتر</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.lta.ir/" target="_blank" title="">&nbsp;آرنا</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.orado.com/" target="_blank" title="">ارادو</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.aftabbazar.com/" target="_blank" title="">آفتاب بازار</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://kimiaonline.com/" target="_blank" title="">&nbsp;كیمیا</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.tehrankharid.com/" target="_blank" title="">تهران خرید</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.mihanmarket.com/" target="_blank" title="">میهن ماركت</a>&nbsp;&nbsp; <font size="1"><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.banklaptopiran.com/" target="_blank" title="">&nbsp;بانك لپ تاپ</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.tehrankala.com/" target="_blank" title="">تهران كالا</a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.5040.ir/" target="_blank" title="">فروشگاه 5040</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.yaslaptop.ir/" target="_blank" title="">&nbsp;یاس</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.dalano.com/" target="_blank" title="">دالانو</a> <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.zanbil.ir/" target="_blank" title="">&nbsp;زنبیل</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center"><a href="http://www.lapbuy.com/" target="_blank" title="">&nbsp;پیشرو</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.aryamart.com/default.aspx" target="_blank" title="">آریامارت</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;" align="center">&nbsp;<a href="http://www.dgcatalog.com/" target="_blank" title="">دیجی کاتالوگ</a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 12.5%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2012-03-18T16:27:40+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari گلچین وب http://tahvildari.ir/post/159 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"> <font size="4">گلچین وبسایتهای خبری<br></font></div><div style="text-align: right; "><font size="1"><br></font><div style="text-align: right; "><table style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; " align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 255); color: rgb(0, 0, 0); "><font size="1">&nbsp;سایت خبری<br></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 255); color: rgb(0, 0, 0); "><font size="1">&nbsp;روزنامه ها<br></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 255); color: rgb(0, 0, 0); "><font size="1">&nbsp;خبرگزاری ها<br></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 255); color: rgb(0, 0, 0); "><font size="1">&nbsp;ورزشی</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 255); color: rgb(0, 0, 0); "><font size="1">&nbsp;نیازمندی ها<br>آگهی<br></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 255); color: rgb(0, 0, 0); "><font size="1">&nbsp;عمومی<br>مرجع<br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>1- <a href="http://www.tabnak.ir/" target="_blank">تابناک</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>1- <a href="http://www.hamshahrionline.ir/" target="_blank">همشهری</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>1-</strong> <a href="http://www.farsnews.com/" target="_blank"><strong>فارس</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>1-<a href="http://www.varzesh3.com/"> ورزش سه</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1"><strong>1- </strong><strong><a href="http://www.payamsara.com/" target="_blank">پیام سرا</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1"><strong>1- <a href="http://www.tebyan.net/" target="_blank">تبیان</a></strong></font></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>2- <a href="http://www.asriran.com/" target="_blank">عصرایران</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>2- <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/" target="_blank">دنیای اقتصاد</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>2- </strong><a href="http://www.mehrnews.com/fa/" target="_blank"><strong>مهر</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>2- <a href="http://www.goal.com/iran/">گل </a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>2- </strong><strong><a href="http://istgah.com/" target="_blank">ایستگاه</a></strong><strong> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>2- <a href="http://www.bartarinha.ir/" target="_blank">برترین ها</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>3- <a href="http://khabaronline.ir/" target="_blank">خبرآنلاین</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>3- <a href="http://www.jamejamonline.ir/" target="_blank">جام جم</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>3- </strong><a href="http://www.isna.ir/ISNA/" target="_blank"><strong>ایسنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>3- <a href="http://navad.net/">روزنامه نود</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>3- </strong><strong><a href="http://iran-tejarat.com/" target="_blank">ایران تجارت</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>3- <a href="http://niksalehi.com/" target="_blank">نیک صالحی</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>4- <a href="http://khabarfarsi.com/" target="_blank">خبر فارسی</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>4- <a href="http://www.bazarekar.ir/" target="_blank">بازار کار</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>4- </strong><a href="http://www.irna.ir/" target="_blank"><strong>ایرنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>4- <a href="http://www.varzeshi.net/">خبر ورزشی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>4- </strong><strong><a href="http://www.estekhtam.com/" target="_blank">استخدام</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>4- <a href="http://persianv.com/" target="_blank">پرشین وی </a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>5- <a href="http://www.ghatreh.com/" target="_blank">قطره</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>5- <a href="http://www.khorasannews.com/" target="_blank">خراسان</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>5- </strong><a href="http://www.bornanews.ir/" target="_blank"><strong>برنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>5- <a href="http://iranvolleyball.com/">فدراسیون والیبال</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>5- </strong><strong><a href="http://eforosh.com/" target="_blank">ای فروش</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>5- <a href="http://seemorgh.com/" target="_blank">سیمرغ</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>6- <a href="http://www.fardanews.com/" target="_blank">فردا نیوز</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>6- <a href="http://www.kayhannews.ir/" target="_blank">کیهان</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>6- </strong><a href="http://www.iribnews.ir/" target="_blank"><strong>واحد مرکزی خبر</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>6- <a href="http://www.perspolisnews.com/">پرسپولیس نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>6- </strong><strong><a href="http://www.locopoc.com/" target="_blank">لوکوپوک </a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>6- <a href="http://funpatogh.com/" target="_blank">فان پاتوق</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>7- <a href="http://jahannews.com/" target="_blank">جهان نیوز</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>7- <a href="http://www.iran-newspaper.com/" target="_blank">ایران</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>7- </strong><a href="http://www.pana.ir/" target="_blank"><strong>پانا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>7- <a href="http://fc-perspolis.com/">باشگاه پرسپولیس</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>7- </strong><strong><a href="http://7gardoon.com/" target="_blank">هفت گردون</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>7- <a href="http://www.aftabir.com/" target="_blank">آفتاب آی آر</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>8- <a href="http://www.rajanews.com/" target="_blank">رجانیوز</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>8- <a href="http://www.khabarads.ir/jonoob/" target="_blank">خبر جنوب</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>8-</strong><a href="http://www.yjc.ir/" target="_blank"><strong>باشگاه خبرنگاران</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>8- <a href="http://www.parsfootball.com/">پارس فوتبال</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>8- </strong><strong><a href="http://www.niazpardaz.com/" target="_blank">نیازپرداز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>8- <a href="http://www.apam.ir/" target="_blank">آپام</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>9- <a href="http://alef.ir/" target="_blank">الف</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>9- <a href="http://sharghnewspaper.ir/" target="_blank">شرق</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>9- </strong><a href="http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/" target="_blank"><strong>آریا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>9-<a href="http://tractorfc.com/">کلوب تراکتورسازی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>9- </strong><strong><a href="http://www.niazerooz.com/" target="_blank">نیاز روز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>9- <a href="http://www.iranvij.ir/" target="_blank">ایران ویج</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>10- <a href="http://www.aftabnews.ir/" target="_blank">آفتاب نیوز</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>10- <a href="http://www.mardomsalari.com/" target="_blank">مردم سالاری</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>10- </strong><a href="http://ilna.ir/" target="_blank"><strong>ایلنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>10- <a href="http://fcesteghlal.ir/">باشگاه استقلال</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>10- </strong><strong><a href="http://rahnama.com/" target="_blank">راهنما</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>10- <a href="http://www.tooptarinha.com/" target="_blank">توپترین ها</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>11- <a href="http://www.mashreghnews.ir/" target="_blank">مشرق نیوز</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>11- <a href="http://www.javanonline.ir/">جوان</a> <br></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>11- </strong><a href="http://www.iqna.ir/" target="_blank"><strong>خبرگزاری قرآنی</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>11- <a href="http://esteghlaltehranfc.com/">هوادار استقلال</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>11- </strong><strong><a href="http://netbarg.com/" target="_blank">نت برگ</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>11- <a href="http://rasekhoon.net/" target="_blank">راسخون</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>12- <a href="http://shafaf.ir/" target="_blank">شفاف</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>12- <a href="http://www.ebtekarnews.com/" target="_blank">ابتکار</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>12- </strong><a href="http://www.snn.ir/" target="_blank"><strong>دانشجو</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>12-<a href="http://perspolis-club.com/"> هوادار پرسپولیس</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>12- </strong><strong><a href="http://bartarinha.com/" target="_blank">برترین ها</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>12- <a href="http://www.tehran98.com/" target="_blank">تهران 98</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>13- <a href="http://www.fararu.com/" target="_blank">فرارو</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>13- <a href="http://www.abrarnews.com/" target="_blank">ابرار</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>13- </strong><a href="http://www.shana.ir/" target="_blank"><strong>شانا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>13- <a href="http://90tv.ir/">برنامه نود</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>13- </strong><strong><a href="http://www.novintabligh.com/" target="_blank">نوین تبلیغ</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>13- <a href="http://www.beytoote.com/" target="_blank">بیتوته</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>14- <a href="http://www.shahrekhabar.com/" target="_blank">شهرخبر</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>14- <a href="http://www.ettelaat.com/new/" target="_blank">اطلاعات</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>14- </strong><a href="http://www.mojnews.com/" target="_blank"><strong>موج</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>14- <a href="http://footilio.com/">فوتبال فانتزی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>14- </strong><strong><a href="http://karotejarat.com/" target="_blank">کار و تجارت</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>14- <a href="http://www.naghola.com/" target="_blank">ناقلا</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>15- <a href="http://jamnews.ir/" target="_blank">جام نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>15-<a href="http://www.jomhourieslami.com/" target="_blank">جمهوری اسلامی</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>15- </strong><a href="http://www.abna.ir/index.asp?lang=1" target="_blank"><strong>ابنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>15- <a href="http://www.esteghlali.com/">استقلالی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>15- </strong><strong><a href="http://www.agahisara.ir/" target="_blank">آگهی سرا</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>15- <a href="http://www.alamto.com/" target="_blank">آلامتو</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>16- <a href="http://www.entekhab.ir/" target="_blank">انتخاب</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>16- <a href="http://tehrooz.com/" target="_blank">تهران امروز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>16- </strong><a href="http://www.icana.ir/" target="_blank"><strong>خانه ملت</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>16- <a href="http://real-madrid.ir/index.php">رئال مادرید</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>16- </strong><strong><a href="http://eshetab.com/" target="_blank">ای شتاب</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>16- <a href="http://www.pcparsi.com/" target="_blank">پی سی پارسی</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>17- <a href="http://khabarkhooneh.com/" target="_blank">خبرخونه</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>17- <a href="http://www.farheekhtegan.ir/" target="_blank">فرهیختگان</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>17- </strong><a href="http://www.ipna.ir/" target="_blank"><strong>ایپنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>17- <a href="http://www.ettelaat.com/etHomeEdition/va/SPORT.htm">دنیای وزرش </a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>17- <a href="http://www.yareno.net/" target="_blank">تبلیغات رایگان</a><br></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>17- <a href="http://akairan.com/" target="_blank">آکا ایران</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>18- <a href="http://www.bultannews.com/" target="_blank">بولتن نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>18- <a href="http://www.resalat-news.com/Fa/" target="_blank">رسالت</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>18- </strong><a href="http://www.ibna.ir/" target="_blank"><strong>ایبنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>18- <a href="http://persian-gym.ir/">انجمن بدنسازان</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>18- </strong><strong><a href="http://www.agahi.ir/" target="_blank">آگهی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>18- <a href="http://taknaz.ir/" target="_blank">تکناز</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>19- <a href="http://www.seratnews.ir/" target="_blank">صراط نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>19- <a href="http://www.asianews.ir/" target="_blank">آسیا</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>19-</strong> <strong><a href="http://fa.alalam.ir/" target="_blank">العالم (فارسی)</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>19- <a href="http://www.iransport.net/">ایران اسپورت</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>19- </strong><strong><a href="http://www.t100.ir/" target="_blank">تی صد</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>19- <a href="http://www.3eke.ir/" target="_blank">سکه</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>20- <a href="http://www.afkarnews.ir/" target="_blank">افکار نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>20- <a href="http://www.hamvatansalam.com/" target="_blank">هموطن سلام</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>20- </strong><a href="http://www.imna.ir/" target="_blank"><strong>ایمنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>20-<a href="http://tractor-club.com/">باشگاه تراکتورسازی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>20- </strong><strong><a href="http://www.niazja.ir/" target="_blank">نیاز جا</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>20- <a href="http://www.1pars.com/" target="_blank">یک پارس</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>21-<a href="http://www.parsine.com/" target="_blank"> پارسینه</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>21- <a href="http://www.afkarpress.ir/" target="_blank">افکار</a><br></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>21- </strong><a href="http://www.shabestan.ir/" target="_blank"><strong>شبستان</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>21- <a href="http://iran-varzeshi.com/">ایران ورزشی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>21- </strong><strong><a href="http://namayeshgah.com/" target="_blank">نمایشگاه</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>21- <a href="http://3nasl.com/" target="_blank">سه نسل</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>22- <a href="http://baztab.net/" target="_blank">بازتاب امروز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>22- <a href="http://www.gostareshonline.com/" target="_blank">گسترش آنلاین </a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>22- </strong><a href="http://www.chn.ir/" target="_blank"><strong>میراث فرهنگی</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>22- <a href="http://www.footiran.com/">فوت ایران</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>22- </strong><strong><a href="http://ariadata.ir/" target="_blank">آریا دیتا</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>22- <a href="http://parscloob.com/" target="_blank">پارس کلوب</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>23- <a href="http://www.akharinnews.com/" target="_blank">آخرین نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>23- <a href="http://www.qudsdaily.com/" target="_blank">قدس</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>23- </strong><a href="http://www.ana.ir/" target="_blank"><strong>آنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>23- <a href="http://ffiri.ir/">فدراسیون فوتبال</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>23- </strong><strong><a href="http://karyab57.com/" target="_blank">کاریاب 57</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>23- <a href="http://booof.ir/" target="_blank">بوف</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>24- <a href="http://etedaal.ir/" target="_blank">اعتدال</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>24- <a href="http://www.armandaily.ir/" target="_blank">آرمان</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>24</strong>-<a href="http://foodna.ir/" target="_blank"><strong> فودنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>24- <a href="http://goaldaily.ir/">روزنامه گل</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>24- </strong><strong><a href="http://www.niazemarkazi.com/" target="_blank">نیاز مرکزی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>24- <a href="http://www.2onya.net/" target="_blank">دنیا</a><br></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>25- <a href="http://www.shomalnews.com/" target="_blank">شمال نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>25- <a href="http://www.siasatrooz.ir/" target="_blank">سیاست روز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>25- </strong><a href="http://www.hayat.ir/" target="_blank"><strong>حیات</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>25- <a href="http://www.fcbarcelona.ir/">بارسلونا</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>25- </strong><strong><a href="http://www.postgah.com/" target="_blank">پستگاه</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>25- <a href="http://www.irantrack.com/" target="_blank">ایران تراک</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>26- <a href="http://irdiplomacy.ir/" target="_blank">دیپلماسی ایرانی</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>26- <a href="http://www.vatanemrooz.ir/" target="_blank">وطن امروز </a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>26- </strong><a href="http://www.taghribnews.ir/" target="_blank"><strong>تنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>26- <a href="http://www.footballitarin.com/">فوتبالی ترین</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>26- </strong><strong><a href="http://www.bongah.org/" target="_blank">بنگاه</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>26- <a href="http://www.toppatogh.com/" target="_blank">تاپ پاتوق</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>27- <a href="http://www.atynews.com/" target="_blank">آتی نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>27- <a href="http://www.nasle-farda.ir/cms4/" target="_blank">نسل فردا</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>27- </strong><a href="http://www.wafa.ir/" target="_blank"><strong>وفا (زنان)</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>27- <a href="http://www.jehanevarzesh.com/">جهان ورزش</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>27- </strong><strong><a href="http://www.karkon.org/" target="_blank">کارکن</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>27- <a href="http://jadidtarin.com/" target="_blank">جدیدترین</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>28- <a href="http://www.eramnews.ir/">ارم نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>28- <a href="http://www.afarinesh-daily.com/" target="_blank">آفرینش</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>28- </strong><a href="http://www.iana.ir/" target="_blank"><strong>ایانا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>28- <a href="http://www.bordobakht.com/">برد و باخت</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>28- </strong><strong><a href="http://www.darjeagahi.com/" target="_blank">درج آگهی </a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>28- <a href="http://www.ferz.ir/" target="_blank">فرز</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>29-<a href="http://www.sook.ir/"> سوک</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>29- <a href="http://www.hemayat.net/" target="_blank">حمایت</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>29- </strong><a href="http://www.qodsna.com/" target="_blank"><strong>قدس</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>29- <a href="http://www.urmia-sport.com/" target="_blank">ارومیه اسپورت</a><br></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>29- </strong><strong><a href="http://tookan.ir/" target="_blank">توکان</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>29- <a href="http://siterooz.com/" target="_blank">سایت روز</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>30- <a href="http://www.ghasednews.ir/">قاصد نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>30- <a href="http://jahanesanat.ir/" target="_blank">جهان صنعت</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>30- </strong><a href="http://www.sibna.ir/" target="_blank"><strong>سیبنا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>30- <a href="http://www.radiovarzesh.ir/">رادیو ورزش</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>30- </strong><strong><a href="http://www.yareno.com/" target="_blank">یار نو</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>30- <a href="http://www.mihanfars.com/" target="_blank">میهن فارس</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>31-<a href="http://www.asredena.com/index.html"> عصر دنا</a><br></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>31- <a href="http://www.ashtidaily.com/" target="_blank">فرهنگ آشتی</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>31- </strong><a href="http://www.rasanews.com/"><strong>رسا</strong></a></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>31- <a href="http://www.peonews.com/">وزارت ورزش</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>31- </strong><strong><a href="http://www.shahr24.com/">شهر 24</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>31- <a href="http://www.parsnaz.ir/">پارس ناز</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>32- <a href="http://www.hamseda.ir/">همصدا</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>32- <a href="http://www.tafahomnews.com/">تفاهم </a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>32- <a href="http://www.afghanirca.com/da/"><strong>افغان ایرکا</strong></a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>32- <a href="http://www.iawf.ir/">فدراسیون کشتی </a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>32- </strong><strong><a href="http://www.7010.ir/">هفتاد ده </a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>32- <a href="http://www.roozeshadi.com/">روز شادی</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>33- <a href="http://irdiplomatic.com/">ایران دیپلماتیک</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>33- <a href="http://www.eghtesadpooya.com/">اقتصاد پویا</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>33-<a href="http://www.perspolisfc.net/"> تیفوسی پرسپولیس</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>33- </strong><strong><a href="http://www.irangan.com/">ایرانگان</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>33- <a href="http://www.patogh98.com/">پاتوق 98</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>34- <a href="http://bardashtnews.com/">برداشت نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>34- <a href="http://www.etemaad.ir/">اعتماد</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>34- <a href="http://www.footballiran.ir/">فوتبال ایران</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>34- </strong><strong><a href="http://www.asantabligh.com/">آسان تبلیغ</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>34- <a href="http://www.coome.ir/">کومه</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>35- <a href="http://www.nasrnews.ir/">نصر نیوز</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>35- <a href="http://roozannews.com/">روزان</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>35- <a href="http://liga.ir/">هواداران لالیگا</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>35- </strong><strong><a href="http://agahibank.ir/">بانک آگهی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>35- <a href="http://jazzaab.ir/">جذاب</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>36- <a href="http://hormozonline.com/">هرمزآنلاین</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>36- <a href="http://www.asremardom.com/">عصر مردم </a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>36- <a href="http://www.fooladsepahansport.com/">باشگاه سپاهان</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>36- </strong><strong><a href="http://www.istgahpayam.com/">ایستگاه پیام</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>36- <a href="http://tehrankids.com/">تهران کیدز</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>37- <a href="http://www.titronline.ir/">تیترآنلاین</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>37- <a href="http://www.nasimnews.com/">نسیم</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>37- <a href="http://shahinfc.ir/">باشگاه شاهین</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>37- </strong><strong><a href="http://www.agahiduni.com/">آگهی دونی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>37- <a href="http://www.takedel.com/">تک دل</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>38- <a href="http://www.mirmalas.com/">میرملاس نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>38- <a href="http://www.afsanehnews.com/">افسانه </a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>38- <a href="http://persian-sport.com/">پرشین اسپورت</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>38- </strong><strong><a href="http://www.bankniaz.com/">بانک نیازمندیها</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>38- <a href="http://www.takmahfel.com/">تک محفل</a></strong></font></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>39- <a href="http://farnews.ir/">فر نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>39- <a href="http://www.asrarnews.ir/">اسرار</a><br> </strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>39- <a href="http://www.uefa.ir/">یوفا</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>39- </strong><strong><a href="http://www.pardisagahi.com/">پردیس آگهی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>39- <a href="http://www.birdana.com/">بیردانا</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>40- <a href="http://bona.ir/">بنا</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>40-</strong><strong><a href="http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/">روزنامه رسمی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>40- <a href="http://www.the-afc.com/fa/index.php">فوتبال آسی</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>40- </strong><strong><a href="http://www.parsiane.com/">پارسیان</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>40- <a href="http://www.iranerooz.com/">ایرانه روز</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>41- <a href="http://azadinews.ir/">آزادی نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>41 - <a href="http://www.ariensport.com/">آرین اسپورت</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;<strong>41- </strong><strong><a href="http://www.nafas.ir/">نفس</a></strong></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>41- </strong><strong><a href="http://takkhal.net/">تکخال</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>42- <a href="http://rahbordnews.ir/">راهبرد نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>42- <a href="http://www.sportcloob.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/">اسپورت کلاب</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>42- </strong><strong><a href="http://www.agahipost.com/">آگهی پست</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>42- </strong><strong><a href="http://pconline.ir/">پی سی آنلاین</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>43- <a href="http://salamdelfan.ir/">سلام دلفان</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>43- <a href="http://www.sport98.ir/">اسپورت 98</a><br></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>43- </strong><strong><a href="http://www.peyketallaei.com/">پیک طلائی</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>43- </strong><strong><a href="http://funmehr.com/">فان مهر</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>44- <a href="http://www.ainanews.com/">آینا نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><strong>44- <a href="http://tractorsport.ir/">تراکتور اسپورت</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>44- </strong><strong><a href="http://www.iranwebshop.info/">ایران وبشاپ</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>44- </strong><strong><a href="http://www.javaneparsi.com/">جوان پارسی</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>45- <a href="http://kermanshahpost.ir/">کرمانشاه پست</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><strong>45- <a href="http://zendegifootball.com/">زندگی فوتبال</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>45- </strong><strong><a href="http://www.118ba118.com/">118با 118</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>45- </strong><strong><a href="http://www.shirazpatugh.ir/">شیراز پاتوق</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>46- <a href="http://www.cmmagazine.ir/portal/">مدیریت ارتباطات</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1"><br></font><p><font size="1"><strong><strong>46- <a href="http://www.saipasport.com/">سایپا اسپورت</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>46- </strong><strong><a href="http://www.epsell.com/">ای پی سل</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>46- </strong><strong><a href="http://www.javanha.ir/">جوان ها </a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>47- <a href="http://www.hamedanpress.ir/">همدان پرس</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><strong>47- <a href="http://www.donyayefootball.com/">دنیای فوتبال</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>47- </strong><strong><a href="http://www.bespar.net/">بسپار</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>47- </strong><strong><a href="http://www.loo3.com/">لوسه </a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>48- <a href="http://fanoosonline.ir/">فانوس آنلاین</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><strong>48- <a href="http://www.tamashaonline.ir/">روزنامه تماشا</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>48- </strong><strong><a href="http://www.farspayam.com/">فارس پیام</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>48- </strong><strong><a href="http://1dar1.com/">یک در یک </a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>49- <a href="http://nahavandnews.ir/">نهاوند نیوز</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><strong>49- <a href="http://www.asrefootball.com/">عصرفوتبال</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>49- </strong><strong><a href="http://ketabeavval.ir/">کتاب اول</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>49- </strong><strong><a href="http://myparsi.com/">پارسی من</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>50- <a href="http://salas.ir/">ثلاث</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><br></strong></font></p><font size="1"><br></font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><font size="1">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong><strong>50- <a href="http://www.ifsafed.ir/FA/">فدراسیون انجمن های ورزشی</a></strong></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>50- </strong><strong><a href="http://www.sabatabligh.com/">صبا تبلیغ</a></strong></font></p></td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; "><p><font size="1"><strong>50- </strong><strong><a href="http://www.chopogh.com/fa/">چپق</a></strong></font></p></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center; "><font size="1"><br>ادامه وب ها را در ادامه مطلب ببینید.<br></font></div></div> </div> text/html 2012-03-17T14:08:07+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده http://tahvildari.ir/post/165 <table id="yiv1008087439table2" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800"><tbody><tr><td background="http://persian-star.net/template/89/upc.jpg" width="476"><center><table id="yiv1008087439table3" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="60" width="468"><tbody><tr><td background="http://persian-star.net/template/bg.jpg" height="19"><br></td></tr> </tbody></table></center> <br></td><td width="152"> <img src="http://persian-star.net/template/89/uleft.jpg" border="0" height="135" width="152"></td> </tr></tbody></table> <p style="text-align:center;" align="center"><font color="#E42217"> <span style="font-weight:700;" lang="fa"><br> </span></font> <font style="FONT-SIZE:16pt;font-weight:700;" color="#E83A00" face="Tahoma"> &nbsp;پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده</font></p> <p align="center"> <font style="FONT-SIZE:5pt;font-weight:700;" color="#000064" face="Tahoma"> <br> </font> <font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#000064" face="Tahoma"> اکثر ما بطور معمول تمام روز رو در اداره یا دیگر محیط های کاری به یک حالت ثابت می نشینیم، در نتیجه آخر شب، وقتی که می خوایم به رختخواب بریم خیلی از ما درد کمی رو در پشتمون احساس می کنیم<br> این مسئله رو نادیده نگیرید ... </font> </p> <div align="center"><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#000064" face="Tahoma"> </font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#000064" face="Tahoma"> </font><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#008000" face="Tahoma"> این درد مختصر بتدریج و براحتی ممکنه منجر به ناتوانیهای زیاد حرکتی یا حتی فوت بشه.</font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#008000" face="Tahoma"> نگران نباشید دوستان عزیز، سعی کنید تمرینات زیر رو برای 10 دقیقه </font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#008000" face="Tahoma"> هر روز صبح انجام بدید و این درد مزمن رو از بین ببرید</font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#008000" face="Tahoma"> و از یک زندگی سالم لذت ببرید ...</font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;font-weight:700;" color="#008000" face="Tahoma"> </font><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/01.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/02.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/03.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.net" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/05.gif" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/06.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استـار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/07.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/08.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/09.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><br><br><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma"> <a rel="nofollow" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" target="_blank" href="http://www.persian-star.org" style="text-decoration:none;"><img src="http://persian-star.net/1391/6/29/varzesh/10.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border="0"></a></font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"> </font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"> </font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"> </font><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#800000" face="Tahoma"> با تشکر از ارسال : منیر روحانی</font><br><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"> </font><font style="font-size:8pt;" face="Tahoma"> </font><br><font style="font-size:8pt;" face="Tahoma"> </font><br><font style="font-size:8pt;" face="Tahoma"> </font><font id="yui_3_2_0_1_13481555854491753" style="FONT-SIZE:9pt;" face="Tahoma"> <img id="yui_3_2_0_1_13481555854491750" title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/template/line/h19a.gif" border="0"></font></div> text/html 2012-03-07T16:06:09+01:00 tahvildari.ir Farhad Tahvildari نکاتی درباره ریاضی و حرفه و فن http://tahvildari.ir/post/152 <div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7322481284/momasONCircle.gif" alt="vdhqd s,l" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7322481719/Mohati_Markazi.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7324364836/Mil_lang.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7324365050/engine_v_6_Motore_takht_.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br> </div>